Hälsorisker med elektromagnetiska fält (EMF)

BioInitiative är en grupp forskare som tillämpar ändamålsenliga principer för att skydda befolkningens hälsa mot elektromagnetiska fält därför att, som de själva skriver, insatserna är mycket höga och biologiska effekter är tydligt fastställda och kan rimligen antas leda till negativa hälsoeffekter.

Deras slutsats är att biologiska effekter kan uppstå inom några minuter vid användning av mobiltelefon och trådlös telefon eller exponering för elektromagnetiska fält i form av radiovågor från mobilmaster, WiFi och trådlösa telefoner. Många av dessa biologiska effekter kan rimligen resultera i negativa hälsoeffekter. Att ständigt utsättas för radiovågor med en intensitet som från basstationer kan resultera i sjukdom, skriver de. Basstationen är den andra änden av den trådlösa förbindelsen till en mobiltelefon.

De elektromagnetiska fälten stör normala processer i kroppen, hindrar kroppen från att reparera skadat DNA, skapar obalanser i immunsystemet och stör ämnesomsättningen och återhämtningen efter sjukdom på många sätt. Nödvändiga processer i kroppen kan slutligen stängas av genom ständig belastning och leda till genomgripande försämringar av ämnesomsättning och funktioner för reproduktion.

Mobilmaster

Studier visar effekter från 500 ner till 30 mikrowatt per kvadratmeter. Det är huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Det är beteendestörningar hos barn och ungdomar och sömnstörningar hos vuxna. Gränsvärdena ligger tusen till tiotusen gånger över de nivåer där studierna visar negativa hälsoeffekter.

Fortplantning spermier och DNA

Experiment visar att DNA i mänskliga spermier skadas av mobiltelefoner som är påslagna och trådlöst uppkopplade bärbara datorer. Spermier kan inte reparera DNA-skador. Spermierna får försämrad kvalitet, rörlighet och livskraft när mobilstrålningen når en intensitet på 3,4 upp till 700 mikrowatt per kvadratmeter. Resultaten väcker allvarliga frågor om fortplantningsförmåga och avkommans hälsa.

Foster

Effekter på fosters utveckling har visats i undersökningar sedan 2006. Barn till mödrar som använt mobiltelefon under graviditeten löper högre risk att drabbas av beteendestörningar när de når skolåldern. Effekter som uppstår under vissa kritiska perioder under barns utveckling kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet.

Hjärntumör

Det finns ett homogent mönster av ökad risk för hjärntumör vid användning av mobiltelefon eller trådlös telefon.

Barnleukemi

Bevisen för en ökad risk för leukemi av magnetfält från elnätet är tillräckliga för att de ska klassas som cancerframkallande enligt IARC:s regler. IARC är Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning.

Alzheimer

Det finns starka bevis från undersökningar som visar att magnetfält från elnätet är en riskfaktor för Alzheimer.