Ö

Elöverkänslighet är väldigt vanligt

Beroende på hur frågan formulerats betraktar sig var 30:e till var 6:e person som elöverkänslig. Några läkarundersökningar av befolkningen med mikrovågssyndromet eller EURPAEM:s riktlinjer som mall har aldrig gjorts.

I en undersökning från 1998 om elöverkänslighet i Kalifornien1, svarade 3,2% av de tillfrågade att de var "allergiska eller mycket känsliga" för elektriska apparater.

I Miljöhälsorapport 1998, som gjordes av Miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset och omfattade Stockholms län, var det 1,5 % av de svarande som ansåg att de var elöverkänsliga.

I Miljöhälsorapport 2001 presenterade Socialstyrelsen resultaten från Nationella miljöhälsoenkäten 1999 (NMHE 99), som behandlar åldrarna 19-81 år och gäller hela landet. Där hade andelen elöverkänsliga ökat till 3,1 %, vilket innebär att 200 000 vuxna betraktar sig som känsliga, överkänsliga eller allergiska mot EMF. Miljöhälsorapport 2009 redovisar 3,2 % elöverkänsliga.

Taiwan har den största andelen elöverkänsliga med 13,3 procent av befolkningen2 (diagram 1).

Hur många är elöverkänsliga?

Diagram förekomst av elöverkänslighet

Diagram 1. Andel i procent av befolkningen som betraktar sig vara "känsliga, överkänsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält". Källor: Socialstyrelsens miljöhälsorapporter.
Elöverkänslighet är tydligen vanligare i Taiwan där 13,3 procent av befolkningen anser sig vara "allergiska eller mycket känsliga för att vara nära någon form av EMF". Intervjuerna i Taiwan gjordes 2007 och studien publicerades 2011.

Som man frågar får man svar

Hur frågan ställs har avgörande betydelse för hur många elöverkänsliga som undersökningen redovisar. För att de tillfrågade ska svara ja på en fråga som "är du elöverkänslig" krävs att personen betraktar sig som elöverkänslig eller elallergiker. Troligast genom att symtomen har nått en besvärande nivå. En fråga som "besväras du av elektromagnetisk strålning" kräver kunskap om teknik och strålning som inte alla har.

I april 2005 disputerade Frida Eek (född Carlsson) på Yrkes- och Miljömedicin i Lund med avhandlingen Subjective annoyance attributed to electricity and smells3. Den bygger bland annat på enkätsvar från 13 600 skåningar under åren 1999-2000. Sammanlagt 16 procent svarade då att de under de senaste 14 dagarna haft besvär av lysrörsljus, bildskärm eller annan elektrisk utrustning. Att jämföra med NMHEs 3,1 procent elallergiker vid samma tid. På en andra fråga i 2004 års undersökning från Bundesamt für Strahlenschutz4 (BfS) svarade drygt 40 procent att deras hälsa påverkas av strålning från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor. Men bara en tredjedel av dessa kunde också ange något besvär, vilket betyder att 1 av 7 tyskar har besvär av den elektromagnetiska miljön. Ett slutresultat i nivå med undersökningen i Frida Eek/Carlssons avhandling (diagram 2).

Betydelsen av frågans formulering

Diagram Betydelsen av frågans formulering

Diagram 2. Andel i procent av de tillfrågade.
Elallergisk Nationella miljöhälsoenkäten 1999 / Miljöhälsorapport 2001: "Är Du känslig / överkänslig eller allergisk mot elektriska eller magnetiska fält?"
Besvär Carlsson år 1999-2000: "Har du de senaste 14 dagarna känt besvär som du förknippar med / lysrörsljus / bildskärm / annan elektrisk utrustning?"
Graderat BfS år 2004: "Nu vill jag gärna veta, om och hur starkt, ni känner att er hälsa påverkas av elektromagnetiska fält från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor?" Därefter fick den intervjuade välja mellan starkt, ganska starkt och lite.

Visste de intervjuade personerna i Miljöhälsorapport 2001 vad elektriska eller magnetiska fält är och var de finns? Var man tvungen att vara elallergiker för att svara ja? Miljömedicin i Lund fick vid samma tid ett helt annat resultat när tekniska och andra begrepp utelämnades. Högst andel påverkade fick BfS med en fråga med exempel och möjlighet att gradera svaret.


Fotnoter
  1. Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California.
    Environ Health Perspect. 2002 Aug;110 Suppl 4:619-23.
  2. Prevalence and psychiatric comorbidity of self-reported electromagnetic field sensitivity in Taiwan: A population-based study. Mei-Chih Meg Tseng et al, Journal of the Formosan Medical Association (2011) 110, 634-641. PubMed sammanfattning.
  3. Carlsson F. Subjective annoyance attributed to electricity and smells. Doktorsavhandling Lund 2005.
  4. Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks - jährliche Umfragen - Abschlussbericht über die Befragung im Jahr 2004 für das Bundesamt für Strahlenschutz. Übersicht 3: Art der Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder. Seite 15.
    Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm.
    Auf Deutsch oder Englisch Tyska flagganBrittiska flaggan