Ö

Elektricitet ökar risken för välfärdssjukdomar

Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of "diseases of civilization"

Milham S.
Medical Hypotheses 2010 Feb;74(2):337-45.
PubMed sammanfattning på engelska.

Den långsamma elektrifieringen bostäder på landsbygden i USA under den första halvan av 1900-talet gjorde att det 1940 fanns två stora grupper av befolkningen. Den i städerna med nästan total elektrifiering och den på landsbygden med varierande grad av elektrifieringen från nästan total i de nordöstra delstaterna till mycket låg i södern.

Båda grupperna omfattades av USAs dödsorsaksregister och folkräkningar och därifrån hämtades data och historiska dokument över dödsorsaker undersöktes. Uppgifter om bostädernas elektrifiering inhämtades från 1930, 1940 och 1950 års folkräkningar.

Råa dödstal för städer och landsbygd beräknades och dödstal per delstat jämfördes med elektrifieringsgraden per delstat för städer och landsbygd bland vita invånare 1940. Det året var antalet dödsfall i städerna mycket högre än på landsbygden för hjärt- och kärlsjukdomar, dödliga sjukdomar, diabetes och självmord. För de flesta orsakerna som undersöktes fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan dödstalen per delstat på landsbygden och elektrifieringen av bostäder.

Milham för fram hypotesen att 1900-talets epidemi av de så kallade välfärdssjukdomarna omfattande hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och självmord orsakades av elektrifieringen och inte av livsstil. En stor del av dessa sjukdomar kan därför vara möjliga att förebygga.