Ö

Freiburg-uppropet

I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade av mobiltelefonin. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECT-standarden för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.

FREIBURGER APPELL 9 oktober 2002

Svensk översättning 23.10 2002

Som etablerade läkare med olika verksamhetsinriktning - framförallt inom miljömedicin - riktar vi oss till läkarkåren, till politiskt ansvariga för medicin och folkhälsa, såväl som till allmänheten för att uttrycka vår djupa oro för våra medmänniskors hälsa.
Vi har under de senaste åren observerat en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar hos våra patienter, i synnerhet;

 • Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. hyperaktivitet
 • Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin
 • Hjärtrytmstörningar
 • Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor
 • Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi
 • Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer

Vi iakttar dessutom allt oftare olika störningar som felaktigt uppfattas som psykosomatiska, t.ex.;

 • Huvudvärk och migrän
 • Kronisk utmattning
 • Inre oro
 • Sömnlöshet och trötthet under dagen
 • Öronsus/tinnitus
 • Infektionsbenägenhet
 • Nerv- och mjukdelssmärtor med svårtolkade orsaker

för att bara nämna de mest påfallande symtomen.

Eftersom vi i regel känner till våra patienters boendemiljö och livsstil, ser vi - efter en noggrann utfrågning - allt oftare ett tydligt samband i tid och rum mellan insjuknande och nytillkommen exponering för pulsad mikrovågsstrålning (HFMR), t.ex. efter:

 • Installation av en mobilsändare i patientens närmiljö
 • Intensiv användning av mobiltelefon
 • Installation av en trådlös DECT-telefon i hemmet eller närmiljön

Vi kan inte längre tro på ett rent slumpmässigt sammanträffande, eftersom vi;

 • alltför ofta observerat en tydlig koncentration av speciella ohälsosymtom i områden eller bostäder exponerade för mikrovågsstrålning
 • alltför ofta konstaterat en förbättrad hälsa - ibland försvinner månads- eller årslånga symtom på relativt kort tid - efter reducering eller eliminering av strålningen i patientens närmiljö
 • alltför ofta, efter byggnadsbiologiska mätningar, kunnat bekräfta en osedvanligt hög elektromagnetisk strålningsintensitet på platsen.

Mot bakgrund av våra dagliga erfarenheter betraktar vi den sedan 1992 införda och numera heltäckande mobiltelefonin och de sedan 1995 saluförda sladdlösa DECT-telefonerna som en av de främsta orsakerna till denna ödesdigra utveckling. Ingen kan längre undvika dessa pulsade mikrovågor. De förstärker inverkan av redan befintlig kemisk och fysikalisk miljöpåverkan, belastar därutöver immunsystemet och kan störa kroppens regleringsmekanismer. Gravida, barn och ungdom, gamla och sjuka människor är särskilt utsatta.

Vår behandling för att återställa patientens hälsa blir allt oftare resultatlös. Den ohämmade dygnetruntbestrålningen i boende- och arbetsmiljö orsakar en ständig stress som förhindrar återhämtning. Detta är speciellt oroande i boendemiljön, där barn- och sovrum är den viktigaste platsen för nödvändig vila, återhämtning och läkning.

På grund av denna oroande utveckling ser vi det som vår plikt att offentligt rapportera våra observationer, speciellt då vi erfarit att tyska domstolar betraktar riskerna av mobilstrålning som "rent hypotetiska". (Enl domar utfärdade under våren 2002 av författningsdomstolen i Karlsruhe och förvaltningsdomstolen i Mannheim).

Det som vi upplever i vår vardagliga praktik är allt annat än hypotetiskt! Vi ser det ökande antalet kroniskt sjuka också till följd av en oansvarig gränsvärdespolitik som inte skyddar befolkningen från kort- och i synnerhet långtidseffekter av mobilstrålning. Istället skyddar man användningen av en teknik som sedan länge visat sig vara skadlig. Det är för oss början på en mycket allvarlig utveckling, som utgör ett hot för många människors hälsa. Vi accepterar inte längre att tvingas vänta på fler verklighetsfrämmande forskningsresultat, ofta påverkade av industrin, medan undersökningar som påvisar hälsoeffekter ignoreras. Vi anser det helt nödvändigt att agera nu!
Som läkare företräder vi framför allt våra patienter. För alla drabbade, vars rättighet till liv och hälsa nu sätts på spel, vädjar vi till politiker och ansvariga inom hälsovården, att med hela ert inflytande stödja våra krav på:

 • En ny, biologiskt oskadlig kommunikationsteknik som har föregåtts av oberoende riskvärdering och som omedelbara åtgärder under en övergångsperiod
 • En radikal sänkning av gränsvärden, sändareffekt och strålningsexponering till en biologiskt försvarbar nivå, speciellt i människors närmiljö
 • Ett stopp för ytterligare utbyggnad av mobiltelefoni, för att förhindra en mångfaldig ökning av den totala strålningsbelastningen
 • Samråd mellan befolkning och myndigheter vid sändarmastplaceringar, vilket borde vara en självklarhet i en demokrati
 • Information till allmänheten och i synnerhet mobilanvändare om hälsorisker av elektromagnetiska fält
 • Mobilförbud för barn och begränsad användning för ungdom
 • Förbud mot användning av mobil- och DECT-telefoner i barnomsorg, skolor, sjukhus, äldreboende, i offentliga byggnader och färdmedel, i analogi med rökförbud
 • Mobilfria zoner fria från mikrovågsstrålning*, i analogi med bilfria zoner
 • Ändring av DECT-standarden för trådlösa telefoner med målsättning att reducera strålningsnivån och ta bort den biologiskt skadliga pulsade strålningen samt att begränsa användningstiden
 • Av industrin oberoende forskning som beaktar alla de kritiska forskningsresultat som finns tillgängliga, såväl som våra medicinska observationer.

(* Vad vi i Sverige brukar kalla lågstrålande zoner; helt strålningsfria områden existerar inte, övers. anm.)