Ö

Mobilmaster påverkar nervsystemet

Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations
Abdel-Rassoul G, El-Fateh OA, Salem MA, Michael A, Farahat F, El-Batanouny M, Salem E.
Neurotoxicology, 28(2), March 2007, Pages 434–440 Epub 2006 Aug Sammanfattning på PubMed och referat på EMF-Portal på engelska.

De som bodde i huset med mobilmast på taket eller i huset tvärs över gatan led oftare av huvudvärk, minnesstörningar, yrsel, tremor (långsamma skakningar), depressiva symtom och sömnstörningar. Centrala nervsystemets förmåga att uppfatta och reagera på sinnesintryck påverkades också.

1998 uppfördes den första mobilmasten i den Egyptiska staden Shebin El-Kom norr om Kairo. Undersökningen gjordes under 2003 och publicerades 2006. De som bodde i huset med mobilmast på taket och i huset tvärs över gatan jämfördes med en kontrollgrupp som bestod av personer som arbetade i en kontorsbyggnad mer än två kilometer från masten. Ingen i kontrollgruppen bodde intill en mobilmast. De båda grupperna matchades vad gäller ålder, kön, utbildning, rökning och mobiltelefonanvändning. Ungefär en av åtta använde mobiltelefon.

Testerna av centrala nervsystemet visade att minnet försämrades och reaktionstider förkortades. Forskarna finner mest stöd för hypotesen att mobilstrålning är en stressfaktor som orsakar de kortare reaktionstiderna snarare än att den underlättar hjärnans arbete.

Forskarna rekommenderar att gränsvärdena revideras och att boende omkring mobilmaster testas regelbundet för utvärdering och upptäckt av biologiska effekter.

Mindre besvär längre bort från masten

Diagram

Mörkblå diagramfärg  Huset på andra sidan gatanMellanblå diagramfärg  Huset med mastenLjusblå diagramfärg  2 km därifrån

Andel i procent inom varje grupp. Att människorna i huset med masten hade något mindre besvär än dem på andra sidan gatan beror på att en mindre del av strålningen från antennerna går rakt ner.