Ö

Mobilstrålning stressar kroppen och försvagar immunförsvaret

Effects of Exposure to GSM Mobile Phone Base Station Signals on Salivary Cortisol, Alpha-Amylase, and Immunoglobulin A
Augner C, Hacker GW, Oberfeld G, Florian M, Hitzl W, Hutter J, Pauser G
Biomedical and Environmental Sciences, 2010 Jun;23(3):199-207.

Studien publicerades första gången 2007 som en sammanfattning på tyska för politiska ledningen i delstaten Salzburg och 2010 som en vetenskaplig rapport vars sammanfattning finns på engelska på PubMed och refererats på EMF-Portal.

Sammanfattningen till politkerna

Kroppens försvarssystem blir bevisligen försvagat, skriver forskarna i sammanfattningen till politikerna, och fortsätter: "Salivprover visar en statistiskt säkerställd förändring av kortisolnivåer, dessutom fanns det tydliga förändringar i nivåerna av alfa-amylas, som är ytterligare en tillförlitlig stressmarkör, samt nivåerna av immunoglobulin-A."

Mobilmaster bör inte finnas i områden med särskilt känsliga anläggningar som sjukhus, men inte heller omkring skolor och förskolor där barn vistas under en längre tid. Barn är kända för att vara särskilt känsliga för miljöfaktorer.

Experimenten som genomfördes var kortvariga. En slutsats som kan dras är att om redan så kort exponering med 500-3000 µW/m2 leder till mätbara förändringar av viktiga fysiologiska parametrar av immunförsvaret kan det leda till mer betydande förändringar vid fortsatt exponering i hemmet och/eller på arbetsplatsen.

Salzburgs gamla försiktighetsvärde på 1000 µW/m2 har visat sig vara helt berättigat. Sänkningen 2002 till 10 µW/m2 utomhus och 1 µW/m2 inomhus förefaller begriplig, avslutar forskarna sin sammanfattning till politikerna.

Några tekniska data om undersökningen

Experimenten genomfördes i ett avskärmat rum hos Koko barnomsorg på Vogelweiderstraße 19 i Salzburg. Strålning med olika intensitet skapades genom varierande grad av avskärmning av en GSM sändarantenn utanför huset. 57 deltagare exponerades i 50-minutersperioder för antingen 5,2, 154 eller 2127 µW/m2. Varje session bestod av 5 stycken 50-minutersperioder med 10 minuter rast emellan. Salivprov togs efter 15, 30 och 45 minuter under varje period. 9 av de 57 deltagarna genomförde en särskild lågexponeringssession som bestod av 4 perioder med lägsta strålning och en avslutande med maximal.

Deltagarna fick också besvara ett standardformulär om deras psykiska välbefinnande som gott mod, vakenhet och lugn. Inga säkerställda skillnader hittades för gott mod och vakenhet. Däremot för lugn där de som genomgick lågexponeringssessionen var mindre lugna. Denna del av undersökningen redovisas i en egen rapport, GSM base stations: short-term effects on well-being. Sammanfattning på engelska på PubMed.