Ö

Mobilmast ökar hälsoproblemen

Umwelt Medizin Gesellschaft nr 2 2010.
Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany) - Evidence of a Dose-Response Relationship
Läkarna Horst Eger och Manfred Jahn. Studien i full-text.

Läkarna fann samband mellan mikrovågornas intensitet och följande symtom: Sömnstörningar, depression, symtom från hjärnan, problem med leder, infektioner, hudförändringar, störningar av hjärta och kärl liksom mag-tarmkanalen samt hörsel och syn.

Den samtidiga ökningen av mikrovågornas intensitet och negativa hälsoeffekter ser de som ett tydligt samband mellan dos och effekt.

Trovärdigheten i enkätsvaren kontrollerades genom två kontrollfrågor om tandvärk och sängvätning. Strålning från mobilmaster är inte känd för att orsaka dessa besvär och inga skillnader mellan grupperna upptäcktes.

1090 enkäter sändes ut och 251 personer svarade brevledes på frågorna om deras hälsa. Deltagarna kände inte till syftet med undersökningen. Jämförelser gjordes mellan dem som bor inom 200 m från mobilmasten, inom 200-400 m och en kontrollgrupp boende längre bort än 400 m.

Undersökningen genomfördes med lokalt politiskt stöd i den lilla staden Selbitz med omgivningar och utan extern finansiering.

Ju längre bort desto bättre

Diagram Mindre strålning mindre symtom

Diagrametikett mörkblå Inom 200 m Diagrametikett mellanblå 200-400 m Diagrametikett ljusblå Längre bort

Mobilstrålningens intensitet inom 200 meter från masten var 3600 µW/m2. Inom 200-400 meter 1300 µW/m2 och längre bort 86 µW/m2. Tandvärk och sängvätning har inget känt samband med elektromagnetiska fält och togs med som kontrollfrågor. Även om staplar visar samband även för dessa symtom är de inte statistiskt säkerställda.