Ö

Mikrovågssjukan - andra undersökningen

The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Enrique A. Navarro och medarbetare.
Electromagnetic Biology and Medicine , Volume 22, Issue 2&3.
Referat på EMF-Portal på engelska.

Mindre hälsoproblem med mindre mobilstrålning från masten

Mobilstrålning är radiovågor med kortare våglängd som då kallas mikrovågor. Mikrovågssjukan är en grupp symtom som är typiska för alltför höga nivåer av mikrovågor under lång tid. När mängden mikrovågor minskas går symtomen vanligtvis tillbaka. Undersökningen visar mindre besvär av huvudvärk, sömnproblem, irritation, koncentrationssvårigheter, olustkänslor, minnesstörningar, nedstämdhet, yrsel, trötthet, synproblem, hörselproblem, dålig matlust, illamående, hjärt- och kärlproblem och hudproblem när mikrovågorna minskar.

Undersökningen gjordes i närheten av en basstation (mast och sändarantenner) för GSM 1800. Våglängden är samma som sedan 1997 används för mobiltelefonsystem här i Sverige. Personerna i undersökningen delades in i två grupper efter hur intensiv strålningen var i deras sovrum. Mikrovågornas intensitet var 1100 respektive 110 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Gruppen med svagare mikrovågor i sovrummen utgjorde kontrollgruppen som jämfördes med. Deltagarna i undersökningen fick poängsätta sina symtom på en skala 0 till 3 där 0 är aldrig, 1 ibland, 2 ofta och 3 mycket ofta. Besvären minskade i genomsnitt med 30 procent när strålningens intensitet minskade 10 gånger.

Lägre poäng mindre besvär

Diagram Hälsoproblem ökar med mikrovågorna

Mörkblå fyrkant  1100 µW/m2    Mellanblå fyrkant  110µW/m2