Ö

Svagare mikrovågor minskar risken för migrän, huvudvärk och yrsel

Health response of two communities to military antennae in Cyprus
Preece, Georgiou, Dunn, Farrow
Occupational and Environmental Medicine, June 2007; 64(6): 402–408.
Published online 2007 January 25.
Hela undersökningen inklusive sammanfattning på PubMed och referat på EMF-portal på engelska.

Mindre risk i byn med svagare mikrovågor


Akrotiri 832 µW/m2
Asomatos 561 µW/m2
Pano Kivides mindre än 0,27 µW/m2
Migrän
2,7
1
Huvudvärk
3,7
1
Yrsel
2,7
1

2,7 gånger högre risk att drabbas av migrän och yrsel och 3,7 gånger högre risk för huvudvärk om man bor i Akrotiri eller Asomatos jämfört med Pano Kivides med mycket svagare mikrovågor. I Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar1 i Sverige ligger styrkan på mikrovågorna över 500 µW/m2 vid hälften av mätplatserna, som i Akrotiri och Asomatos. Den statistiska säkerheten i resultatet är mycket stor (p-värde mindre än 0,001).

Söder om Limassol på Cypern har Storbritannien en flygbas och starka radiosändare med höga master för den militära verksamheten. 1999 blev sändarna en politisk fråga, särskilt i de närliggande byarna Akrotiri och Asomatos. Hälsoundersökningen startade 2001.

Radiovågorn och mikrovågor, det vill säga strålningen, mättes i de båda byarna och i en kontrollby att jämföra med, Pano Kivides, en och en halv mil nordväst om de militära masterna. Pano Kivides har inte mobilmast i närheten och ligger mer än en mil från närmaste radio- och TV-sändare. Men invånarna använde mobiltelefon något mer än i de andra två byarna. Invånarna i de tre byarna fick svara på frågor om sin hälsa genom ett frågeformulär.

Mätningarna visade att den militära sändaren inte var den dominerande källan. I genomsnitt gav den 32 respektive 4,2 µW/m2 i Akrotiri och Asomatos, de två byarna vid masterna, vilket betyder en tjugosjättedel respektive en hundratrettiotredjedel av den totala genomsnittliga strålningen. Resten av strålningen kom huvudsakligen från radio- TV- och mobilmaster. Särskilt nämns mobilmasten i Akrotiri. Asomatos ligger närmast staden Limassol.

Hälsoundersökningen beställdes av ledningen för Storbritanniens baser på Cypern och den genomfördes under ledning av Cyperns hälsoministerium. De fyra forskarna, varav en kom från hälsoministeriets avdelning för medicinsk forskning, föreslår att antalet fall av migrän, huvudvärk och yrsel, som var långt över det normala i de båda byarna med de höga strålningsnivåerna, knappast beror på strålningen utan på flygbuller eller åsynen av de höga masterna.