Ö

Mobilmast gav 4 gånger högre cancerrisk

Increased Incidence of Cancer near a Cell-Phone Transmitter Station.
Ronni Wolf and Danni Wolf.
International Journal of Cancer Prevention
VOLUME 1, NUMBER 2, APRIL 2004.
Referat på EMF-Portal och hela studien på engelska.

Bland dem som bodde inom 350 meter från basstationen var cancer 4 gånger vanligare än i Israel i övrigt.

Syftet med undersökningen var att se om antalet cancerfall i närheten av en basstation för mobiltelefoni skiljer sig från vad man kan förvänta sig i Israel, i staden Netanya eller i ett angränsande område.

Basstationens antenner sitter 10 meter över marken på en mast. Strålningens intensitet i de cancerdrabbades hus uppmättes till mellan 3000 och 5000 µW/m2. I hela området var intensiteten långt under 5300 µW/m2.

Basstationen började sända i juli 1996. Undersökningen omfattar tiden från och med juli 1997 till och med juni 1998. Personerna i området intill basstationen, och som ingick i undersökningen, hade bott där i 3-7 år. Under tiden för undersökningen fick åtta av dem cancer. I kontrollgruppen, som var dubbelt så stor, fick två cancer. Anmärkningsvärt är att av dem som fick cancer i området omkring basstationen var sju av åtta kvinnor, medan cancerfallen fördelades jämnt mellan könen både i kontrollgruppen och i staden Netanya.

I undersökningen använde man sig av patienter vid två vårdcentraler. I området i närheten av basstationen gick de flesta till samma vårdcentral. Denna grupp bestod av 622 personer. 1222 patienter vid en annan vårdcentral fungerade som kontrollgrupp. Ekonomi, ålder, kön, yrke, arbetslöshet och etnisk bakgrund jämfördes mellan de båda grupperna utan att några betydelsefulla skillnader framkom. Tät trafik, industri eller annan luftförorening finns inte i området omkring basstationen.

Ett år efter att undersökningen avslutats rapporterades ytterligare åtta cancerfall i området omkring basstationen och två i kontrollgruppen.

Högre risk intill masten

Diagram

Risken att drabbas av cancer om man bor nära basstationen var 4,15 gånger högre än normalt i Israel. Jämfört med kontrollgruppen var risken 7,8 gånger högre. Omräknat till antal cancerfall per 10000 invånare blir det 129 för området omkring basstationen, 16 för kontrollgruppen och 31 för hela Israel.