Interphone – minskad risk med mobil

Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study

International Journal of Epidemiology. 2010 Jun;39(3):675-94.
Abstract, full text article, appendix and supplementary data.

Studien bygger på intervjuer av 5117 personer med hjärntumör. Jämfört med att aldrig ha använt mobiltelefon löpte mobiltelefonanvändarna en lägre risk att drabbas av hjärntumör, 0,8 gånger mot 1,0. Det spelade ingen roll hur länge man använt mobil. Forskarna skriver att det möjligen kan bero på ett snedvridet urval av deltagare eller fel i de metoder som använts. Däremot visar resultatet på en statistiskt säkerställd ökad risk, 1,15 gånger, att drabbas av den allvarligare formen av hjärntumör, gliom, om man talat i mobil mer än 1640 timmar. Risken var också högre att drabbas av hjärntumör på den sida man vanligen hållit mobilen.

Minskad risk för hjärntumör hos mobilanvändare är ett resultat som ingen hade väntat sig. I ett försök att korrigera för denna snedvridning av den uppskattade risken presenteras också data med utgångspunkt från den grupp som använt mobiltelefon minst. Det görs i Appendix 2, alltså inte i huvudrapporten. Då syns en tydlig trend att ju fler år mobilen använts desto större risk för hjärntumör av typen gliom.

För den andra typen av hjärntumör som undersöktes, meningeom, ökade inte risken.

Men försöket att vrida den uppskattade risken rätt gav inte önskat resultat. Även appendix 2 avslutas med att snedvridning och fel förhindrar en tolkning av orsaker. Frågan uppstår: Kan man lita på att undersökningen verkligen visar att risken för hjärntumör ökar enligt diagrammet i Appendix 2 De svenska representanterna i Interphone, doktor Stefan Lönn och professorerna Maria Feychting och Anders Ahlbom från Karolinska institutet, hade i alla fall inga problem att meddela svenska pressen att mobiler inte ger hjärntumör. "Mobil ökar inte risk för hjärntumör" utropade Dagens Nyheter. Varför tog de inte i med Mobil minskar risk för hjärntumör? Det är ju vad forskarna själv skriver i rapporten. Men i en tidning hade det kanske verkat oseriöst. I presentationen av Anders Ahlbom på Karolinskas hemsida kunde man tidigare läsa att han "under lång tid intresserat sig för de många metodologiska problem och fallgropar som är förenade med epidemiologiska studier". Interphones undersökning om mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör är en epidemiologisk undersökning.

Interphone kostade 184 miljoner kronor varav 53 miljoner betalades av telekomindustrin som också kunde delta som konsulter1.