Mobilstrålning ger huvudvärk och trötthet

Mobile phone use and subjective symptoms. Comparison of symptoms experienced by users of analogue and digital mobile phones

Mobiltelefonanvändning och subjektiva symtom. Jämförelse av symtom upplevda av användare av digitala och analoga mobiltelefoner

Sandström M, Wilén J, Oftedal G, Hansson Mild K.
Occupational Medicine 51:25-35, 2001
PubMed sammanfattning, EMF-portal referat, Occupational Medicine hela artikeln, allt på engelska.

Telia och Telenor har bidragit med sina abonnentregister. Finansiellt stöd har utgått från Mobiltelebranschen (MTB) i Sverige, Näringslivets arbetsmiljöfond i Norge samt norska Post och telestyrelsen.

Sammanfattning

1995 rapporterade många människor symtom som huvudvärk, olustkänslor, värmekänsla bakom/omkring eller i örat samt koncentrationssvårigheter medan de använde mobiltelefon. Klagomålen var fler bland personer som använde det digitala systemet GSM, med pulsmodulerade fält, än för dem som använde det analoga systemet NMT. Vår huvudhypotes var att GSM-användare upplevde fler symtom än NMT-användare. En epidemiologisk undersökning startades med 6379 GSM-användare och 5613 NMT 900-användare i Sverige, och 2500 från varje kategori i Norge. Den justerade relativa risken visar inte på någon ökad risk för symtom för GSM-användare jämfört med NMT 900-användare. Vår hypotes blev därför vederlagd. Emellertid observerade vi en statistiskt signifikant lägre risk för värmekänsla i örat för GSM-användare jämfört med NMT 900-användare. Samma trend syntes i Norge för värmekänsla bakom/omkring örat och i Sverige för huvudvärk och trötthet. Faktorer som skiljer de två systemen (radiofrekvent strålning, mobiltelefonens temperatur och varierande ergonomiska faktorer) kan vara orsak till dessa resultat, så väl som för ett andra fynd: Ett statiskiskt signifikant samband mellan samtalstid/antal samtal per dag och förekomsten av värmekänsla bakom/omkring eller i örat, huvudvärk och trötthet.


Kommentar

Ett frågeformulär skickades ut till sammanlagt 16992 mobiltelefonanvändare i Sverige och Norge. 10631 svarade. Personerna delades in i fyra grupper efter hur mycket de använt mobiltelefon per dag. Som kontrollgrupp användes de som använt mobil mindre än två minuter per dag eller mindre än två samtal per dag. Någon grupp som inte använt mobil alls finns inte med. De statistiskt signifikanta (säkerställda) sambanden som forskarna räknar upp i sammanfattningen gäller när grupperna från respektive land lagts samman. Uppdelat på de fyra grupperna visar undersökningen ett eller flera statistiskt säkerställda samband för alla de efterfrågade besvären och samtalstid och/eller samtal per dag.

Tydligare kan det knappast bli. Ökad mobilanvändning ger fler besvär.

Norge. Övervägande NMT 900-telefoner

Sverige. Övervägande GSM-telefoner