Ö

Naturligt jämfört med konstgjort

Konstgjorda elektromagnetiska fält från elnätet och som i mobilstrålning är samma kraftfält som finns naturligt, men därefter finns inte så många likheter. Naturliga fält är sällan så välordnade och monotont pulserande som de konstgjorda som därför får mycket större möjligheter att störa processer i levande organismer. Man kan se det som om man ska sätta igång en gunga så måste man knuffa den åt samma håll och i rätt takt. Det gör de konstgjorda elektromagnetiska fälten.

Strålning
Värmestrålningens enorma mängd källor skapar ett totalt kaos av elektromagnetiska vågor.

Värmestrålning – maximalt kaos

Om en mängd källor strålar i alla riktningar skapas ett kaos av elektromagnetiska vågor. Det gäller för värmestrålning där en liten del av den värme vi kan känna mot huden också sprids som mikrovågor som vi inte kan känna. Allt som har en temperatur över den absoluta nollpunkten på -273 ℃ sprider elektromagnetiska vågor. Ju varmare desto starkare vågor. En människa strålar ut 2,5 milliwatt per kvadratmeter (mW/m2) inom det våglängdsområde som räknas till radio- och mikrovågor.1 I kaoset av vågor kommer en del att ta ut varandra genom att en vågdal läggs till en vågtopp och så vågorna tar ut varandra och det blir ingenting kvar. I andra fall läggs vågtopp till vågtopp eller vågdal till vågdal och det blir en förstärkning istället. Resultatet blir ett ständigt föränderligt mönster av toppar och dalar. Men det är antagligen mer komplicerat än så.

Pilar som visar krafter i många riktningar
Ju fler elektromagnetiska fält med olika riktningar som möts i en punkt desto större är chansen att de tar ut varandra så resultatet närmar sig noll. Det vill säga mindre påverkan.

De elektromagnetiska fälten i vågorna är krafter som verkar i en viss riktning. Om två lika starka krafter verkar i motsatta riktningar blir resultatet noll, det vill säga de tar ut varandra. Panagopoulos och medarbetare har räknat ut att med tillräckligt många källor till elektromagnetiska vågor kommer det nästan alltid att finnas vågor vars krafter motverkar varandra så att påverkan av fälten praktiskt taget uteblir.2

Det går inte att sätta igång en gunga genom att slumpvis knuffa den åt alla håll, inklusive uppåt och neråt.

Slumpvis utplacerade linjer som ska illustrera hur solens radio- och mikrovågor överlappar varandra

Solstrålningens oordnade vågor.

Solen

Solens strålar kommer bara från ett håll. Det gör också de radio- och mikrovågor som solen strålar ut, men ordningen vill inte infinna sig ändå. Solen strålar på alla våglängder och från en ojämn yta så vågorna överlappar varandra. På bilden är varje streck en våg och de kommer från solen i oordning. I varje våg är dessutom kraften riktad uppåt, neråt, ut från skärmen mot dig eller in i skärmen bort från dig och alla riktningar däremellan men inte till vänster eller höger.

Knuffar man på gungan slumpvis åt alla håll utom uppåt och neråt så blir det heller ingen fart på den.

Grupper med vertikala linjer. Konstgjorda mikrovågor kommer i pulser.

Konstgjorda strålningens entoniga och taktfasta vågor.

Konstgjord ordning och reda

Konstgjorda elektromagnetiska vågor för trådlös kommunikation har bestämda våglängder som varierar väldigt lite. De kan också sändas ut i regelbundna pulser och har alltid samma riktning. Men om det finns väldigt många källor börjar viss oordning uppstå även här fast det är långt till det kaos som naturens nästan oändliga antal källor skapar.

Men nu kan man få fart på gungan om man knuffar på den i samma riktning hela tiden och i en takt som den själv vill gunga.

Taktfast har betydelse

Jämfört med ett jämnt flöde av elektromagnetiska vågor är mikrovågor där flödet pulserar och som lämnar samma genomsnittliga mängd energi i vävnader generellt mer effektiva att skapa en biologisk reaktion.3 Och det är bara möjligt om vågorna kommer taktfast och krafterna i dem har samma riktning2 som i konstgjorda elektromagnetiska vågor.