Ö

Watt ERP och EIRP

Watt ERP är den uteffekt som antennen till en sändare har i den riktning där den är starkast. Watt EIRP är en teoretisk uteffekt som används för att räkna ut radiovågornas, det vill säga strålningens, intensitet på ett visst avstånd från antennen.

EIRP – en omöjlig antenn

En kula med lika långa pilar i alla riktningar

En antenn som strålar lika mycket i alla riktningar kan inte byggas. Fysikens lagar lägger hinder i vägen. Men denna tänkta antenn används för att beräkna strålningens intensitet på olika avstånd från sändaren vars uteffekt anges som Effective Isotropic Radiated Power, EIRP.

ERP – antenn i praktiken

Vertikalt streck med längre pilar åt sidorna

Den allra enklaste antenntypen består av en rak pinne. I pinnens längdriktning kan inga radiovågor stråla ut. De strålar istället ut åt sidorna från pinnen och strålningen i den riktningen anges som Effective Radiated Power, ERP.

Strålningsberäkning

För att räkna ut strålningens intensitet på valfritt avstånd från antennen används EIRP och den area som ytan på ett klot har.

Anges sändarens uteffekt i watt ERP multiplicerar man det värdet med 1,64 så får man watt EIRP. Klotets area är 4·π·r2 där radien r är avståndet till antennen och π är 3,141592654. Sändarens EIRP divideras sedan med klotets area.

EIRP dividerat med 2 pi r-kvadrat

Anges EIRP i watt och avståndet i meter blir svaret watt per kvadratmeter (W/m2).

Exempel

Uteffekt 1000 watt EIRP, avstånd 1500 meter. Strålningens intensitet kallas formellt för effekttäthet och betecknas med S.

S=1000/(4·3,141592654·1500·1500)

S=0,000035 W/m2

W/m2 omvandlas till mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2) genom att multipliceras med 1 000 000 och det blir 35 µW/m2. Svaret gäller i fri rymd med fri sikt till sändaren. Vid markytan blir effekttätheten lägre eftersom strålningen hindras av träd, berg och hus som kan stå i vägen.

Antennförstärkning

Det finns ytterligare ett sätt att ange en sändares effekt och det är att inte räkna med antennens koncentration av strålningen i någon viss riktning. Då anges sändarens uteffekt i bara watt utan något ERP eller EIRP efter. För att veta sändarens uteffekt i watt ERP måste antennens förmåga att koncentrera strålningen vara känd – den så kallade antennförstärkningen. Den kan vara upp till hundra gånger eller högre. Det kan då bli en mycket stor skillnad mellan bara watt och watt ERP. Det är watt ERP som bestämmer effekttätheten i antennens huvudstrålriktning, huvudloben.