Ö

Vi tackade nej till TV

Här är skälen till att vi avböjde att medverka.

Vi fick en förfrågan

Ett produktionsbolag som arbetade för Sveriges television  sökte våren 2023 personer  som hittat sätt att leva hälsosamt eller som på olika vis varit tvungna att anpassa sin vardag för att må bra. Elöverkänslighet var väldigt intressant. Forskare och historiker skulle också medverka.

Vi svarade

Vi är positiva till att ni är intresserade av att ta upp ämnet elöverkänslighet, men vi har tyvärr dåliga erfarenheter av hur frågan om risker med elektromagnetiska fält (EMF) hanteras i media. Upplägget är vanligen att en person får berätta om sina åsikter eller hur det känns. Därefter kommer en forskare och berättar att det inte finns några samband mellan EMF och besvär.

Frågan om risker med elektromagnetiska fält är inte avgjord. Att enbart anlita forskare som avfärdar risker med EMF och inte använda andra forskare för att berätta om möjliga, troliga eller sannolika risker, innebär ett brott mot reglerna för opartiskhet. På https://bioinitiative.org/ kan man läsa vad forskningen visat men som inte används för att tillämpa försiktighetsprincipen. På https://emfscientist.org/ finns forskarupprop för att få Förenta Nationerna att agera för att skydda befolkningen.

Världshälsoorganisationen, WHO, skriver i Establishing a Dialogue on Risks From Electromagnetic Fields att: "Elektriska strömmar förekommer naturligt i människokroppen och är en viktig del av normala kroppsfunktioner. Alla nerver förmedlar sina signaler genom att överföra elektriska impulser. De flesta biokemiska reaktioner, från dem som är förknippade med matsmältning till dem som ingår i hjärnans aktivitet, innefattar elektriska processer" (vår översättning).

Logiskt sett borde vi därför ha gränsvärden som skyddar den elektriska ström som de biologiska processerna i vår kropp är beroende av. Men här är Världshälsoorganisationen av en annan uppfattning.

I Framework for Developing Health-Based EMF Standards kan man läsa vad Världshälsoorganisationen tycker om ett "biologiskt tillvägagångssätt" (Världshälsoorganisationens citattecken):

"Detta tillvägagångssätt kommer att resultera i oskäligt stränga gränsvärden som inte bara skulle kunna begränsa tekniska framsteg utan skulle även vara oacceptabla när det gäller förlusten av de fördelar som tekniken för med sig, allt för ett skydd mot tvivelaktiga risker" (vår översättning).

När upphör tvivlet?

Världshälsoorganisationens svar är att: när mekanismen som startar effekten som yttrar sig som symtom eller sjukdom är välkänd. Därför har vi gränsvärden som skyddar mot den uppvärmning som den trådlösa teknikens radiovågor orsakar när de blir för starka. Ingenting annat. Hur maten blir varm i mikron är välkänt.

Forskning och forskning

1995 fick Rådet för arbetslivsforskning i uppdrag av regeringen att sammanställa resultaten av forskningen om elöverkänslighet. Resultatet blev den så kallade RALF-rapporten. Där beskrevs olika typer av forskning.

"Vetande har två sidor: en beskrivande och teoretisk samt en praktisk som tar sig uttryck i kompetens i hantering (kunskap om effektivitet av ett visst handlande). Ett beslut uppfattas som rationellt om det inte strider mot vad vi vet enligt båda dessa sidor – enligt den bästa kunskapen för dagen."

I riskutvärderingarna av EMF är den praktiska sidan helt frånvarande. Resultaten från den praktiska sidan visar tydligt att minskning av elektromagnetiska fält hjälper bäst. Undersökningar i Tyskland och Österrike visar att upp till en tredjedel av befolkningen har ett eller flera besvär de kopplar till elektriska apparater eller trådlös teknik, eller instämmer helt eller delvis i påståendet "i närheten av kraftledningar och mobilmaster känner jag att mitt välbefinnande blir stört".

Vi ställer gärna upp i ett program som gräver i samhällets riskhantering av elektromagnetiska fält och bakgrunden till våra gränsvärden, men inte i ett program med den traditionella uppläggning som du skisserat.


Med vänliga hälsningar
Miljöföreningen Vågbrytaren