Ö

Vetenskapsteori

En praktisk orientering i ett teoretiskt ämne.

Forskningens uppgift är att förklara och beskriva verkligheten. För att göra det krävs inte bara forskning utan en rad ställningstaganden hur forskningsresultaten ska tolkas så att fakta förvandlas till kunskap. Den processen är ett eget ämne som kallas vetenskapsteori.

Ämnet börjar med en motsättning. Vetenskapen söker sanningen och vetenskapen går ständigt framåt. Det ständiga framåtskridandet gör inte bara att kunskapen fördjupas utan sanningar kan också behöva omprövas. Motsättningen löses genom att betrakta sanningar som en färskvara.

Positivism

Trots att sanningar måste betraktas som föränderliga är de ändå ett mål att sträva efter. En strävan mot en absolut och definitiv kunskap kallas positivism i betydelsen säker kunskap. Källorna för att nå dit är mätbara mängder och hårda fakta. Strikt logik används också som i fysik och matematik. 2+2=4, garanterat, därför kan 2+2 aldrig bli 5.

Induktion

Induktion kallas det när man drar en allmängiltig slutsats av insamlade fakta. Hit räknas till exempel opinionsundersökningar. Att ett parti leder i en opinionsundersökning är fakta men ingen garanti för att det vinner. Hur undersökningar genomförs och om de är upplagda så att de mäter det som ska mätas är viktigt för tillförlitligheten.

Deduktion

Deduktion är bara logik. Utgångspunkten är en premiss som leder till en slutsats. Av premissen att allt som släpps faller mot jorden dras slutsatsen att det finns en kraft som drar i den riktningen. Både premiss och slutsats var riktiga och Newton kunde beskriva tyngdlagen. Hade istället premissen varit felaktig skulle slutsatsen också blivit fel.

Hypotetisk-deduktiv metod

Den hypotetiskt-deduktiva metoden utgår från ett antal gissningar, hypoteser, som sedan testas genom deduktion. Eller enklare uttryckt. Ett antal metoder att lösa ett problem testas och den metod som löste problemet är svaret på frågan vad som orsakade det – nästan. Om frågan var vad som löser problemet så har vi fått ett svar som fungerar och som är framtaget genom en vetenskaplig metod. Om frågan var vad som orsakar det så har vi bara fått ett sannolikt svar. Den fungerande lösningen kan verka på flera olika sätt och vi vet inte vilka de är eller hur de fungerar. Den hypotetiskt-deduktiva metoden visar ett samband men inte ett orsakssamband enligt den positivistiska metoden.

Verkligheten

De olika metoderna kommer att leda fram till en slutsats, ett svar med olika grad av säkerhet. Vilken grad av säkerhet som eftersträvas beror på vad som är möjligt att bevisa inom ett visst ämnesområde men också personliga åsikter. Tänk på det när någon är tvärsäker. Med vetenskapsteorin i bakhuvudet blir det också lättare att värdera sina egna tankar och ställningstaganden.

Läs vidare

Hur gör forskare?