Ö

"Det kan inte vara sant"

I ett brev till ministern för miljö-, hälso- och konsumentskydd i delstaten Bayern i Tyskland, beskriver läkarna i Bamberg sina upptäckter och den chockartade upplevelse de fick när de började mäta strålningen från mobilsändare och DECT-telefoner hemma hos sina patienter eller på deras arbetsplatser. Strålning med en intensitet på miljondelar av gränsvärdet kan ge svåra hälsoproblem. Läkarnas slutsats är att boende omkring mobilsändarna står inför en akut hälsofara. De kräver därför ett omedelbart ingripande av myndigheterna. Någon liknande undersökning hade tidigare inte gjorts i Tyskland och har ännu inte gjorts i Sverige.

Ärzteinitiative Bamberger Appell
7. Februar 2006
An den Staatsminister für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz.
Dr. W. Schnappauf
Rosenkavalierplatz 2
81925 München
nachr.:  Betroffene
Behörden
Ärzte

Akuta hälsorisker för boende vid nedanstående basstationer för mobiltelefoni. Det krävs ett omedelbart ingripande av myndigheterna.

Bäste herr minister Dr. Schnappauf,

sedan 10 år har Ert departement fått information från läkare och drabbade personer i hela Bayern om insjuknanden i anslutning till sändarstationer (mobiltelefoni, rundradio, TV, radiolänk).

Sedan mer än ett år har Ni känt till vår stora oro i detta sammanhang. I juli 2005 bad vi delstatens regeringschef Dr. E. Stoiber om hjälp. Situationen försämras från dag till dag. Igångsättningen av ytterligare sändare, även för 3G, gör livet odrägligt för allt fler människor. Allt fler människor står inte längre ut hemma eller på arbetsplatsen. Över 400 förfrågningar och nödrop når oss varje vecka.

Den 24/12 2005 bad Herr Strodl från Kempten förtvivlat läkarinitiativet om råd. Sedan några dagar led han och hans familj av yrsel, illamående, dåsighet, koncentrationsstörningar, huvudvärk, oro, sömnstörningar, hjärtrusning, förhöjt blodtryck samt kände sig omtöcknade. På 450 m avstånd från bostaden och 250 m från mottagningen hade en 3G-sändare tagits i drift. Mottagning och bostad ligger inom en 20-graders sektor i antennens huvudstrålriktning. Efter två timmars vistelse i skogen gick besvären över.

Den 11/1 2006 besökte jag Herr Strodl och hans fru på hans mottagning och i deras bostad, intervjuade honom och genomförde mätningar. Även besökare hade under de senaste dagarna känt besvär i hans hus. Jag själv reagerade efter några minuter vid skrivbordet på mottagningen med en stark tryckkänsla i huvudet, försämrad tankeförmåga samt inre oro och jag kände mig omtöcknad. På andra våningen i bostadshuset fick jag en puls på 120 slag i minuten. Strålningsintensiteten var bara 1,3 miljondels watt per kvadratmeter.

Iakttagelsen att det uppstår mycket starka symtom, även på flera hundra meters avstånd vid mycket låga strålvärden, har vi hört berättas av många patienter.

Ert departement känner till fru Weber i München, som också på grund av 3G sedan januari 2005, lider av följande symtom: Sömnlöshet, stickningar, susande huvudvärk som strålar ut i tänderna, dånande ljud i huvudet, tinnitus, värk i öronen, feber, värkande rödsprängda ögon, synstörningar med kortvarig blindhet, brännande känsla i huden, röda fläckar i ansiktet, störningar i hjärtrytmen, höjt blodtryck, andnöd, yrsel, total förvirring, talrubbningar, skrivsvårigheter samt inre darrningar.

Hon har besökt flera läkare som dock inte riktigt har kunnat hjälpa henne. Det enda som hjälper är att hon lämnar sitt hus. Även hos henne uppträder symtomen redan vid en miljondels watt per kvadratmeter.

I september 2005 kallades läkarinitiativet av domstolen i Bautzen. Efter att en mobilsändare kompletterats med 3G hade många medarbetare fått yrsel, koncentrationssvårigheter, illamående, störningar i hjärtrytmen och börjat lida av trötthet. Även där genomförde vi mätningar. Också i rum med en strålningsintensitet på 20 miljondels watt per kvadratmeter uppstod betydande symtom.

Även i Franken (Wirsberg, Michelau, Hagenbüchach, Lichtenfels) och i Niederbayern (Hofkirchen) finns det platser där invånarna även vid mycket låga strålnivåer uppvisar svåra symtom och insjuknanden. I Wirsberg och Hagenbüchach gav Dr. Vogel, efter önskemål från invånarna, professor Wuscheck i uppdrag att mäta hela spektrat. Värdet är visserligen lågt, men människorna där är sjuka. När de lämnar orten, återhämtar de sig. Kanske är förekomsten av olika frekvenser samtidigt, orsaken till de starka biologiska besvären.

Den 2/1 2006 besökte jag fem familjer i Schauenstein, skolan och allmänläkaren. Barnen och de vuxna lider av huvudvärk, trötthet, koncentrationsstörningar, ledbesvär, muskelsmärtor, blodtryckssvängningar, sköldkörtelproblem, tinnitus och sömnstörningar. Under de senaste åren har det skett en massiv ökning av störningar i hjärtrytmen. Dessutom föreligger starka misstankar om ett ökat insjuknande i tumörsjukdomar och multipel skleros (MS).

Ända tills för två år sedan litade vi här i Franken på den officiella uppfattningen att ingen negativ påverkan på hälsan uppstod under gränsvärdet. Vi visste inte, att man inte hade genomfört någon vetenskaplig undersökning av invånarnas hälsotillstånd vid en enda mobilmast i Tyskland.

Vi visste inte att enskilda läkare, på många orter, sedan länge fruktat ett samband med mikrovågsexponering, när de med de enklaste metoder (långtids-EKG, ofta upprepade blodtrycksmätningar) hade sett blodtrycksförändringar, störningar i hjärtrytmen m.m. vid mikrovågsexponering.

Vi visste inte att man i Spanien, redan år 2001, hade stängt av och monterat ned många mobilsändare då barn, ungdomar och vuxna i närliggande skolor och bostadsområden runt varje sändare under kort tid insjuknat i leukemi och tumörer. I våra läkartidskrifter berättades varken om de oroande iakttagelserna av privatpraktiserande läkare (dokumenterade i intyg sedan 1994) eller om mobiltelefonikritiska vetenskapliga resultat.

Vi övervägde aldrig möjligheten att det var mikrovågsstrålning som under de senaste åren orsakat de många oklara sjukdomsbilderna och den snabba ökningen av tinnitus, psykiska problem, ADS-liknande störningar hos barn och vuxna, störningar i hjärtrytmen, högt blodtryck, huvudvärk, yrsel, depressioner, ångestanfall, reversibla Alzheimer-liknande störningar, sköldkörtelsjukdomar, diabetes, fibromyalgi, ledbesvär, panikattacker m.m..

Samtidigt har mikrovågsexponeringen av befolkningen ökat kontinuerligt sedan 1992. I början lokalt genom installation av mobilsändare. Från 1996 blev mikrovågssexponeringen inom loppet av några få år heltäckande genom införandet av trådlösa DECT-telefoner.

Med den ökande mobiltelefonanvändningen och senare genom införandet av WLAN har mikrovågsexponeringen ökat allt snabbare för större delen av befolkningen inklusive spädbarn, småbarn, skolbarn och ungdomar. Och den fortsätter att öka för varje dag.

Genom att vi saknat kunskap har vi under flera år ställt många felaktiga diagnoser.

I Bamberg såg enstaka kollegor först år 2003 ett samband mellan mikrovågsexponering och insjuknanden, när hela familjer i närheten av mobilsändare hastigt insjuknade utan identifierbara medicinska orsaker. Misstanken föll på de närliggande mobilmasterna. Efter byte av bostad blev de drabbade snabbt åter friska utan någon medicinering. Att stoppa exponeringen var den behandling som gav resultat.

Dessutom hade några kollegor, efter att ha skaffat sig DECT-telefoner, själva fått hälsoproblem som åter försvann efter att telefonerna avlägsnats.

I juli 2004 gick 130 läkare ut med ett offentligt uttalande i Bamberg-appellen. De krävde stopp för utbyggnaden av mobiltelefonin, en kraftig sänkning av gränsvärdena, klarläggande av hälsoriskerna, begränsningar av mobilanvändningen för barn och ungdomar samt en ändring av DECT-standarden.

Efter offentliggörandet var det många läkare, boende kring mobilmaster, kommunalpolitiker, användare av DECT-telefoner och mobiltelefoner, anställda på kontor, företag, daghem, sjukhus, och ålderdomshem med DECT-telefonanläggningar, anställda på arbetsplatser med WLAN, studenter, lärare, rektorer, föräldrar m.fl. som ville ha råd av läkarinitiativet i Bamberg.

Runt tre mobilsändare på möbelvaruhuset Fischer i Forchheim-Burk, där Dr. Ullmann bor och praktiserar, genomfördes i oktober 2004 en intervjuundersökning i 30 närliggande hus. Dr. Ullmann var oroad, då de boende led av en mängd symtom och inom ett litet område hade några under kort tid insjuknat i ledgångsreumatism och tumörer. Även hans egen familj led av symtom, som han som läkare inte kunde se någon förklaring till.

Det som vi upplevde vid dessa första 30 hembesök, kunde vi nästan inte tro. Vi ansåg att det inte var möjligt. "Det kan inte vara sant", var vår ständiga tanke.

Från 50 miljondels watt per kvadratmeter och uppåt i sovrum, eller i det rum där människor oftast vistades, led många av oförklarliga symtom och hade redan besökt ett antal specialistläkare. Vissa reagerade redan från 10 miljondels watt per kvadratmeter. Människor som inte var direkt exponerade, eftersom deras hus avskärmades av en grannbyggnad och de inte hade några DECT-telefoner, var ofta besvärsfria.

Som en följd av detta gjorde vi kostnadsfria hembesök med intervjuer och mätningar hos många hjälpsökande (först i Oberfranken, senare däromkring). Bredbandsmätningar (800 MHz - 2500 MHz) gjordes med mätare typ HF 38B från Firma Gigahertz Solutions.

Från oktober 2004 till januari 2006 intervjuades över 900 personer vid 184 platser med mobilsändare och mätningar genomfördes i deras hem eller på arbetsplatsen.

Sammanfattning av läkarnas iakttagelser

Långt under de gällande gränsvärdena leder digitala högfrekventa elektromagnetiska fält (från mobilsändare, trådlösa DECT-telefoner, WLAN m.m.) till en ny mycket komplicerad sjukdomsbild med karaktäristisk symtomkombination. Människorna lider av ett, flera eller många av följande symtom:

 • Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, känna sig omtöcknad, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, (nattetid, på motorvägen, i tunnlar), inre brännande känsla, inre darrningar, öronsus, hörselnedsättning, plötslig hörselförlust, ljud i huvudet, yrsel, näsblod, synstörningar, ögoninflammationer, svullna ögon, hudförändringar, (rodnad, pigmentering, blekt ansikte, ringar under ögonen), sveda eller myrkrypningar i huden, klåda, ofta återkommande infektioner, bihåleinflammationer, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, känsla av dövhet, koordinationsstörningar, störningar i hjärtrytmen, hjärtrusningar, blodtryckshöjningar, (anfallsvis eller långvariga), sköldkörtelproblem, håravfall, hormonstörningar, aptitlöshet eller ständig hungerkänsla, illamående, viktökning eller avmagring, frusenhet, nattliga svettningar, täta urineringar nattetid, tandgnissel.
 • Redan från 10 miljondels watt per kvadratmeter insjuknar människor (vid 3G redan vid 0,1 miljondels watt per kvadratmeter).
 • Symtomen uppträder tidsmässigt och rumsligt tillsammans med exponeringen.
 • Många drabbade var tidigare besvärsfria.
 • Ofta insjuknar några boende efter det att en sändare tagits i drift (bara tidpunkten när symtomen visar sig varierar: Direkt, efter dagar, veckor, eller månader; det beror på den individuella konstitutionen, tidigare sjukdomar och uppehållstiden i exponerade delar av bostaden, frekvensområdet, fältstyrkan, frekvensblandningen från olika håll samt den samtidiga förekomsten av radio- och TV-sändare).
 • Det handlar inte alls bara om subjektiva störningar i välbefinnandet. Genom undersökningar av specialistläkare påvisades objektivt fastställda störningar i hjärtrytmen, extrema blodtryckssvängningar, EEG-förändringar, störningar i hjärnans blodgenomströmning, plötsligt hörselbortfall, synförlust, hormonrubbningar, ändringar i koncentrationen av neurotransmittorer, koncentrationsförändringar i olika blodparametrar, kognitiva störningar m.m.. Förändringarna i ansikte, hud och huvudhår kunde läkarna se. Under de första åren av mikrovågsexponering hade läkarna dock inte gjort patologiska fynd i några organ som hade kunnat förklara dessa symtom.
 • Medicinering mot dessa symtom (betablockerare, sömnmedel, värkmediciner, psykofarmaka, ögondroppar, mediciner mot reumatism och högt blodtryck) fungerar dåligt.
 • Apotekare intygar att dessa läkemedel har en högre förskrivning kring mobilsändare.
 • Väsande eller brummande ljud i huvudet, öronsus, yrsel, illamående, synstörningar, ögonsvullnad, brännande känsla i huden, oro, glömska, svårigheter att finna ord, koncentrationsstörningar, kronisk utmattning, infektionskänslighet, oföretagsamhet, tandgnissel, nattliga svettningar och håravfall är för det mesta inte behandlingsbart.
 • Samtidigt insjuknar ofta också djur och växter.
 • Vid många platser med mobilsändare uppstår tekniska störningar (på bilelektronik, garageöppnare, telefoner, TV, hissar).
 • Man kunde inte finna några tidsmässiga samband med påtagliga förändringar i husen (ny golvbeläggning, nya soffgrupper, nya färger, användning av insektsmedel).
 • Uppkomst av symtom genom ovanligt kraftig stress i arbetet eller social stress kunde ofta uteslutas. Däremot leder mikrovågsexponering på arbetsplatsen eller i hemmet till extrem daglig stress.
 • En stor del av symtomen försvinner efter det att exponeringen upphör (tillfällig eller varaktig flyttning, avlägsnande av DECT-telefon, avlägsnande av WLAN, avskärmning), om exponeringen ännu inte har lett till organskador. Tiden tills symtomen försvinner varierar individuellt och beror på hur lång tid som mikrovågsexponeringen varat. Många drabbade har sökt sin tillflykt till släktingar och bekanta, till sommarställen och pensionat, till källare eller till skogen. Många har flyttat om de haft ekonomisa möjligheter.

I december 2005 meddelade mig Dr. A. Böttger per telefon att de lokala hälsomyndigheterna och kommunerna är ansvariga vid akut fara för hälsan. 11/1 2006 uppsökte därför jag och Herr Strodl hälsomyndigheten i Sonthofen som är ansvarig för Kempten. Vi bad då om en undersökning på orten samt om hjälpåtgärder. Vi blev upplysta om att för detta behövdes tillstånd från Ert departement och att jag därför skulle vända mig dit.

Därför vänder jag mig nu direkt till Er. Var vänlig och ombesörj inom två veckor att hälsomyndigheten i Sonthofen, liksom de för övriga orter ansvariga hälsomyndigheterna, börjar arbeta och att en snabbt sammankallad oberoende läkarkommission gör undersökningar vid samtliga platser med mobilsändare. För att pröva våra tungt vägande misstankar måste dessutom mobilsändarna på vissa platser stängas av. I samarbete med de behandlande hus- och specialistläkarna kan hälsotillståndet för de boende före och efter avstängning studeras. Hjärt- och kärlparametrar, blodvärden, melatonin i serum och urin bör mätas.

Ingenjörer, IT-tekniker, biologer, och fysiker har inte den nödvändiga yrkeskompetensen för att förstå och utvärdera verkan på människors hälsa.

De skadliga verkningarna på hälsan drabbar oss alla, era såväl som våra barn. Vi får inte längre blunda för detta. Vi ber er därför att utan dröjsmål gå till verket.

Ur medicinsk synvinkel finns en akut fara för hälsan för de boende på nedan angivna platser med mobilsändare. Därför krävs snabba ingripanden av ansvariga myndigheter. Det här är bara en del av de platser med mobilsändare i Bayern som vi undersökt och där kringboende visar försämrad hälsa.

Anser Ni det vara förenligt med Ert och CSU:s samvete att inte undersöka de insjuknade på ort och ställe?

Naturligtvis är vi beredda att hjälpa till med myndigheternas utredning.

Mit besten Empfehlungen

Im Auftrag, Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam