Mobiler, trådlösa telefoner och hjärntumörer

Före 1997 visar Hardell-gruppens undersökningar ingen riskökning för digitala mobiltelefoner, därefter ligger riskökningarna mellan 1,3 och 6,1 gånger beroende på tumörtyp och hur många timmar och år som mobiltelefonen eller den trådlösa telefonen använts. Någon skillnad mellan mobiltelefoner och trådlösa telefoner syns inte i undersökningarna.

Vid en utvärdering av 23 forskningsrapporter om mobiltelefonanvändning och hjärntumör befanns Hardell-gruppens vara av högst kvalitet1, 2. I dessa finns heller ingen minskad risk för hjärntumör efter några års användning som i Världshälsoorganisationen WHO:s Interphone-studier, som också ingick i utvärderingen.

En hjärntumör utvecklas vanligtvis minst 10-15 år innan den upptäcks. Trots det kunde forskargruppen under ledning av Lennart Hardell redan i början på 00-talet visa en ökad risk för hjärntumör hos mobilanvändare. Hardell-gruppens forskning visar också att risken ökar mest för de elakartade tumörerna och med tiden som mobiltelefonen eller trådlösa telefonen använts. Störst riskökning finns i gruppen unga användare. På grund av få fall är riskökningen i den åldersgruppen bara statistiskt säkerställd för trådlösa telefoner där risken ökat 4,3 gånger.

Data för studier av hjärntumörer har inhämtats under i huvudsak fyra tidsperioder: 1994 till och med 1996, 1 januari 1997 till och med 30 juni 2000, 1 december 1999 till 30 april 2002 och 1 juli 2000 till 31 december 2003.

I den första undersökningen från 1999, med data från 1994-1996, sågs endast en icke statistiskt säkerställd ökad risk för hjärntumör på den sida av huvudet där telefonen hållits. Totalt sett visade undersökningen ingen ökad risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. När användningstiden ökat har riskerna blivit tydliga. Det gäller både räknat efter antalet år som telefonen använts och hur mycket den använts. Med andra ord ökar risken med ökad dos.

I undersökningen 2003 beräknas hur mycket risken ökar per år för elakartad hjärntumör på sidan närmast telefonen. Risken ökar med 1,1 gånger per år för alla typer av mobila och trådlösa telefoner. Det betyder att risken ökat till 6,7 gånger efter 20 år och till 17,4 gånger efter 30 år. Om den beräkningen stämmer får framtiden visa.

Hittills har Hardell-gruppen redovisat riskökningar på mellan 1,3 och 6,1 gånger beroende på tumörtyp, antal år och hur många timmar som mobiltelefonen eller den trådlösa telefonen använts. Någon riskökning för testikelcancer, B-cells lymfom eller spottkörteltumör har inte hittats.

Trådlösa telefoner

Hardell-gruppen är den enda forskargruppen som tagit med trådlösa telefoner i sina undersökningar om risker för hjärntumör. Deras studier visar ingen avgörande skillnad i riskökning mellan att använda mobiltelefon och trådlös telefon.

Liggande telefon
Data Studie Cancerform, användningstid m.m. Riskökning
Analoga Digitala Trådlösa
94-96 1999 Hjärntumör - - -
97-00 2002 Hjärntumör 1,3 - -
Hjärntumör >10 år användningstid 1,8 - -
2003 Hjärntumör telefonsida 1,7 1,3 -
Astrocytom* telefonsida 1,8 1,8 1,8
Hjärntumör tinningen på telefonsidan 2,3 - -
Hörselnervstumör 4,4 - -
2004 Hjärntumör ålder 20-29 år >5 år användningstid - - 4,3
00-02 2005b T-cell non-Hodgkins lymfom
>5 år användningstid
- - 2,5
Hudcancer, leukemi, T-cell lymfom
>5 år användningstid
- 6,1 5,5
97-03 2006a Hörselnervstumör 2,9 1,5 1,5
Hörselnervstumör >15 år användningstid 3,8 - -
Godartad hjärntumör meningiom** 1,3*** 1,1*** 1,1***
00-03 2006b Elakartad hjärntumör 2,6 1,9 2,1
Elakartad hjärntumör >10 år användningstid 3,5 3,6 2,9
97-03 2006c Elakartad hjärntumör >2000 tim total samtalstid 5,9 3,7 2,3
Elakartad hjärntumör börjat med mobil före 20 år - 3,7 -
Högmaligna astrocytom >10 år användningstid 2,7 3,8 2,2
94-03 2006d Högmaligna astrocytom grad 3-4**** 1,7 1,5 1,5

Tabellen visar ett urval av Hardell-gruppens publicerade forskningsresultat. Riskökningen är angiven som relativ risk där 1,0 innebär ingen ökad risk och tal större än 1,0 en ökad risk. 1,3 betyder då 30 % ökad risk och 2,0 en fördubblad risk.
> betyder mer än.
- betyder att riskökningen inte är statistiskt säkerställd eller att uppgiften saknas.
* Astrocytom är en elakartad form av hjärntumör.
** Meningiom är en godartad form av hjärntumör.
*** betyder att riskökningen är nära statisktist säkerställd och har tagits med för jämförelse med elakartad hjärntumör.
Högmalign betyder mycket elakartad.
**** En skala från 1-4 där 4 är mest elakartad.