Ö

Hur vet dom det?

Våra gränsvärden är de högsta möjliga och därför ger de minsta möjliga skydd, så med jämna mellanrum görs utvärderingar av hälsorisker med elektromagnetiska fält. De som används av regeringar och myndigheter drar alltid slutsatsen att det inte finns några tydliga eller säkerställda risker under gränsvärdena. Hur gör dom?

Symtom som visat sig under våra gränsvärden är till exempel förändringar i centrala nervsystemets funktion, hjärt- och kärlproblem och ändrad hormonbalans.1 Det är kroppens reaktioner på elektromagnetiska fält. Vi och alla levande organismer är unika individer och det visar sig även här när samma undersökning kan ge olika resultat om den upprepas. Reaktionerna varierar från individ till individ även när de yttre förutsättningarna är lika. Fälten kan ha en stimulerande eller dämpande effekt2, 3 eller ingen effekt alls.4

Regler

Utvärderingar görs enligt bestämda regler. Att följa dessa regler förväntas leda fram till sanningen. Den första regeln som brukar nämnas är att undersökningarna ska upprepas och ge samstämmiga resultat. För EU är det grundläggande.5 ICNIRP, som Världshälsoorganisationen WHO samarbetar med, har det också som ledstjärna.6 Med en sådan regel kan många forskningsresultat som bygger levande organismers reaktioner avvisas bara genom att de inte är samstämmiga.

Betyder stimulerade reaktioner hos vissa och dämpade reaktioner hos andra att de är motstridiga reaktioner som motsäger varandra eller motsatta reaktioner på samma effekt? Om reglerna för utvärderingen kräver samstämmiga resultat betraktas reaktionerna som motstridiga eller så är det något fel på försökens uppläggning.

Kravet på samstämmighet kommer från fysiken vars beviskrav är vägledande för all forskning. Inom fysiken fyller det sin funktion eftersom fysik handlar om naturlagarnas påverkan på döda ting som inte kan reagera utan bara följer med kraften som påverkar dem. Döda fiskar flyter med strömmen medan levande kan simma åt alla håll.

Levande organismers reaktioner är naturligtvis inte slumpmässiga bara för att de skiljer sig åt mellan olika individer. Varje individ har sina egna inre lagar som den följer.7 Naturlagarna är yttre lagar som påverkar allt på samma sätt. Att falla ner från en stege är ingen reaktion på gravitationen styrd av några inre lagar, det är en direkt effekt av en naturlag.

För att kompensera för de inre lagarnas oförutsägbara styrning av reaktionerna och nå en säkerhet som närmar sig den inom fysiken letar man efter en mekanism som startar processen. Tills någon hittar processen som överbevisar alla skeptiker så blir det som EU-kommissionens avslutning i deras broschyr till allmänheten: En noggrann genomgång av den senaste datan har inte frambringat några avgörande bevis för att EMF är farligt.8

IARC:s regler för när något ska klassas som cancerframkallande, utan något troligen eller möjligen, är tydliga. Tillräckliga bevis hos människor. I undantagsfall, om bevisen hos människor inte är tillräckliga men det finns tillräckliga bevis hos försöksdjur samt starka bevis hos människor att ämnet verkar genom en relevant mekanism klassas ämnet som cancerframkallande.9 Djur är inte människor och då behövs mekanismen som det avgörande beviset.

När EU-kommissionen skriver att de inte hittat avgörande bevis i den senaste datan beror det på att SCENIHR som gjort utvärderingen bara använder den forskning som tillkommit sedan förra utvärderingen. Så kan man bara göra om man letar efter beviset med stort B. Under tiden samlas alla andra bevis på hög.

Sunt förnuft

BioInitiative.org gräver i den högen. Använder all forskning och drar en logisk slutsats. Så gör även Vågbrytaren men vi tar också hänsyn till erfarenhet, det gör inte vetenskapen.

Se vilka slutsatser som BioInitiative.org dragit