Mobilmaster – strålning och hälsorisker

De vanligaste symtomen på för mycket strålning kommer från nervsystemet. Risken för cancer och hjärt- och kärlproblem ökar och hormonnivåerna påverkas. Hälsorisker med strålning i form av radiovågor har varit kända sedan 1930-talet. Strålningens intensitet bör inte överskrida 1 µW/m2 om försiktighetsprincipen tillämpas.

Belo Horizonte, en stad i Brasilien med två miljoner invånare. Där är risken att dö i cancer 35 procent högre om man bor mindre än 100 meter från en mobilmast, enligt en undersökning av Adilza Dode och medarbetare.
Foto: Marina Campos Vinhal, Creative Commons.

Mikrovågssjukan - nervsystemet påverkas

Från mobilmasterna sänds radiovågor som har kortare våglängd och därför brukar kallas för mikrovågor. Ur fysisk synvinkel är både radio- och mikrovågor samma sak som strålning. Redan på 1930-talet var det känt att radiovågor var ett arbetsmiljöproblem och personer som arbetade med radiosändare fick problem som är sammankopplade med störningar i centrala nervsystemet1. Hjärnan och ryggmärgen kallas centrala nervsystemet och är en del av hela nervsystemet.

I öststaterna studerade man redan under 1950 och 60-talen effekter på människor som genom sitt arbete utsatts för mikrovågor från radar, som är samma typ av radiovågor som den från mobilmaster. 1966 sammanfattade chefen för Sovjetiska arbetsmiljöinstitutet kunskapsläget för långvarig exponering för mikrovågor från radar. Långvarig betyder 3-10 år eller mer. Nervsystemet är känsligast och känsligheten ökar med mikrovågornas intensitet. Påverkan visar sig oftast som trötthet, sömnproblem, huvudvärk, koncentrationsstörningar, inre oro, nedstämdhet, minnesstörningar eller irritation. Kombinationen av symtom fick namnet mikrovågssjukan och stämmer mycket väl med de besvär som är vanligare i närheten av mobilmaster.

2002, 10 år efter att den kraftiga utbyggnaden av mobiltelefonin startat, presenterade dr Roger Santini och medarbetare (Santini 2002) den första undersökningen som visar att de besvär som tidigare rapporterats av dem som arbetat i mikrovågsbelastade miljöer också drabbar dem som bor omkring mobilmaster. Undersökningen bekräftades året efter av dr Enrique Navarro och medarbetare (Navarro 2003).

En unik rapport skrevs 2005 av en grupp läkare i den tyska staden Bamberg. Kollegor hade berättat att de haft patienter som hävdat att de blivit sjuka av mobilmaster och trådlösa telefoner och nu ville de kontrollera det. För att skaffa försökspersoner använde gruppen sig av den föga vetenskapliga urvalsmetoden gratis läkarundersökning mot att de fick mäta mikrovågorna i patienternas hem eller på jobbet, var den nu var mest intensiv. Man skulle kunna tro att gratis läkarundersökning bara skulle locka sjuka oavsett hur intensiv exponeringen för mikrovågorna var, men så blev inte fallet.

Bambergläkarna fann ett "karaktäristiskt symtomkomplex" och visade hur hälsan varierar med intensiteten på mikrovågorna. Över 1000 µW/m2 var praktiskt taget ingen frisk och under 10 µW/m2 var en majoritet utan symtom.

2007 visade Preece och medarbetare med stor statistisk säkerhet att risken för migrän, huvudvärk och yrsel ökar kraftigt när mikrovågornas intensitet når över 500 µW/m2. I Preece undersökning levde personerna i kontrollgruppen i en by där mikrovågornas intensitet var lägre än 0,27 µW/m2. En skillnad på 185 gånger.

I de flesta undersökningar som refereras här finns två grupper av människor som är mer eller mindre utsatta för mikrovågor, hög- respektive lågexponerade. De lågexponerade kallas också kontrollgrupp. Skillnaden i hälsorisker mellan de båda grupperna betraktas som en effekt av mikrovågorna.

Abdel-Rassoul mätte aldrig mikrovågorna men skillnaden bör ha varit stor mellan högexponerade och lågexponerade. De högexponerade bodde under och intill den första mobilmasten i Shebin El-Kom, Egypten, och de lågexponerade arbetade i en byggnad två kilometer därifrån och bodde inte i närheten av någon mobilmast. Förutom de vanliga symtomen med huvudvärk och sömnstörningar visade undersökningen även att centrala nervsystemets förmåga att uppfatta och reagera på sinnesintryck också påverkades av mikrovågorna från mobilmasten.

Horst Eger är läkare i Tyskland som tillsammans med kollegor har gjort flera undersökningar av mobilmaster och hälsa. Symtomen som ökade med mikrovågornas intensitet i undersökningen från 2010 ser läkarna som effekter av påverkan på nervsystemet.

Körtlar och hormoner

Tillsamman med läkare gjorde ett medborgarinitiativ i tyska Kempten en enkel och tydlig studie (Kempten West 2007). En ny mobilmast i grannskapet gjorde att sömnhormonet melatonin ökade på dagen medan stämningshormonet serotonin minskade. Förändringarna förklarar varför sömnproblem, trötthet och nedstämdhet ökar när mikrovågorna ökar. Läkarna krävde omedelbara åtgärder av myndigheterna och att den nya mobilmasten skulle stängas av. Sedan dess har det istället kommit upp fler master i området.

Mobiltelefonen är den apparat som utsätter människor för de starkaste mikrovågorna medan mikrovågorna från en mobilmast är svagare men pågår dygnet runt. Eskander har studerat påverkan på stresshormonerna. Det visade sig att bo inom 500 meter från en mobilmast är jämförbart med att själv använda mobiltelefon. Eskanders studie pågick under sex år och ju längre tiden gick desto större blev avvikelserna från normala hormonnivåer - även för könshormonerna.

Hjärta kärl och immunförsvar

2004 var Hans-Peter Hutter och medarbetare tidigt ute med en välgjord studie som de ändå betecknade som ett pilotprojekt. De fann att mikrovågorna från mobilmaster ökar hjärt- och kärlproblem. Ett villkor för att området kring en mobilmast skulle ingå i undersökningen var att masten varit i drift i minst två år och att inga protester mot den förekommit.

Hälsoproblem brukar inte uppstå omedelbart efter att exponering för mikrovågor startat. Trots det kunde Augner presentera resultat som visar tydlig påverkan på immunförsvaret redan efter 50-minuters exponering för mikrovågorna från en mobilmast. Studien gjordes som en del av utvärderingen av Salzburgs försiktighetsprincip för mobilstrålning och forskarna kunde rapportera till olitikerna att det äldre försiktighetsvärdet på 1000 µW/m2 var väl motiverat och snarare för högt.

Cancer

Nyfikna forskare betalar ibland sin forskning ur egen ficka när inga finansiärer ställer upp. Så gjorde Wertheimer och Leeper med den första undersökningen som visade ökad risk för barnleukemi i närheten av kraftledningar och så gjorde också Eger, som blev den förste att visa ökad cancerrisk i närheten av en mobilmast (Eger 2004). Riskökningen blev stor, hela 3 gånger, om man bodde inom 400 meter från den enda mobilmasten i den tyska småstaden Naila. Senare samma år visade Wolf & Wolf på 4 gånger högre cancerrisk i ett bostadsområde med mobilmast jämfört med genomsnittet för hela Israel och nära 8 gånger högre jämfört med kontrollgruppen. Mikrovågornas intensitet i de cancerdrabbades hem låg mellan 3000 och 5000 µW/m2. En nivå som bara är något högre än den normala på Stockholms gator idag2.

2004 hade pionjärerna den stora fördelen att de kunde göra sina undersökningar runt enstaka mobilmaster. Det fanns då en betydande skillnad i exponering för mobilstrålning mellan gruppen omkring mobilmasten och kontrollgruppen längre bort. 2010 när Adilza Dode presenterade sitt arbete hade hon hela den brasilianska tvåmiljonersstaden Belo Horizonte som underlag. Undersökningen visar på 1,35 gånger (35 procent) ökad risk för cancer inom 100 meter från en mobilmast. Men i en storstad är det inte fråga om enstaka master. Där står de tätt och ger allmänt en mycket högre intensitet på mikrovågorna.

Lyckas eller misslyckas?

Möjligheten att hitta negativa hälsoeffekter ökar om skillnaden i mikrovågornas intensitet är stor mellan den högexponerade och lågexponerade gruppen. I takt med att trådlös teknik används i allt fler sammanhang blir detta allt svårare att uppnå. Vid 185 gångers skillnad visade Preece med stor statistisk säkerhet att risken för huvudvärk, migrän och yrsel ökar. Bamberg-gruppen, Eger och Navarro lyckades båda visa ökad risk vid skillnader mellan drygt 100 gånger ner till 10 gånger.

Berg-Beckhoff ville rätta till en brist i tidigare undersökningar där deltagarna valts enbart med tanke på mikrovågornas intensitet och därför inte representerar ett genomsnitt av befolkningen. Det finns nämligen en liten möjlighet att de som ägnar sig åt sjukdomsframkallande verksamhet som att röka och äta fel råkar bo runt mobilmasterna och därför förvränger resultatet. Men när Berg-Beckhoff strävade efter ett genomsnitt av befolkningen minskade också skillnaden mellan låg- och högexponerade. De flesta bor ju inte intill en mobilmast. Det blev så illa att gränsen över vilken en deltagare räknades som högexponerad hamnade under genomsnittet för alla deltagare. Den obefintliga skillnaden mellan grupperna gjorde att Berg-Beckhoff misslyckades med att se något samband mellan negativa hälsoeffekter och mikrovågsexponering från masterna.

Dodes undersökning lider också lite av samma svårighet som Berg-Beckhoffs. En hel stad utgorde underlag vilket inte bara motsvarar ett tvärsnitt av befolkningen, det blir ett tvärsnitt, vilket i sin tur leder till att exponeringen i de högexponerade respektive lågexponerade grupperna närmar sig genomsnittet. De undersökningar som tydligast lyckats visa hälsorisker är de där deltagarna valts med syfte att få två grupper med stor skillnad i mikrovågornas intensitet mellan grupperna.

Försiktighetsprincipen

Den viktigaste frågan för forskningen att besvara är vid vilken intensitet på mikrovågorna som det uppstår långsiktiga effekter. För att kunna göra det krävs en kontrollgrupp som inte utsatts för några mikrovågor alls, men någon sådan finns inte i dagens samhälle. Sedan 2002 rekommenderar delstaten Salzburg i Österrike högst 10 µW/m2 utomhus och högst 1 µW/m2 inomhus. BioInitiative Working Group rekommenderar 3-6 µW/m2. De undersökningar som refererats här visar att rekommendationerna är motiverade. Lägst intensitet i den lågexponerade gruppen hade Preece med mindre än 0,27 µW/m2. Preece resultat uppnåddes inte bara med statistisk säkerhet, utan med stor statistisk säkerhet.

Allt levande har utvecklats i en miljö där det bara fanns naturlig bakgrundsstrålning. För att en mobiltelefon ska fungera krävs en strålningsnivå från masten som ligger mer än 10 000 gånger över den naturliga på den våglängden. 0,27 µW/m2 i Preece undersökning motsvarar 10 miljoner gånger över den naturliga bakgrundsstrålningen3. Jämför man personer som alla är mer eller mindre utsatta för de elektromagnetiska vågor som vi använder i vårt samhälle blir det svårt eller omöjligt att se var risken börjar öka.