ICNIRP:s riktlinjer är våra gränsvärden

ICNIRP har tagit fram riktlinjer1 enligt WHO:s specifikationer som klart anger att gränsvärden som kan hindra den tekniska utvecklingen är otillbörliga.2 De rekommenderas av EU3 och har införts i Sverige.4

ICNIRP:s egen beskrivning

Syfte

Huvudsyftet med riktlinjerna är att ge skydd mot kända negativa hälsoeffekter.5

Undantag

Att riktlinjerna uppfylls utesluter inte störningar eller påverkan på medicinsk utrustning så som proteser av metall, pacemakers och defibrillatorer och cochlearimplantat. Störningar av pacemakers kan förekomma vid lägre nivåer än de rekommenderade referensnivåerna.6

Vad riktlinjerna ska skydda mot

Endast säkerställda effekter har använts för de föreslagna riktlinjerna. Cancer orsakad av långtidsexponering för elektromagnetiska fält ansågs inte vara säkerställt och därför är riktlinjerna baserade på korttidseffekter och omedelbara hälsoeffekter som stimulering av perifera nerver och muskler genom elektromagnetiska fält, brännskador och elektriska stötar orsakade av beröring av elektriska föremål, samt förhöjd vävnadstemperatur som ett resultat av att elektromagnetiska fält omvandlas till värme i kroppen.7

Hur de skyddar

Den ström som elektriska och magnetiska fält skapar i kroppen begränsas liksom den uppvärmning som radio- och mikrovågor orsakar.8

Varför de inte skyddar mot cancer

De data som finns är inte tillräckliga för att ange någon riktlinje och studier på grupper av människor har inte givit övertygande bevis för någon koppling mellan magnetfält från elnätet, väsentligt under riktlinjerna, och cancer.9

Om biologiska effekter

Jämfört med ett jämnt flöde av elektromagnetiska vågor är mikrovågor där flödet pulserar och som lämnar samma genomsnittliga mängd energi i vävnader generellt mer effektiva att skapa en biologisk reaktion.

Exponering för pulserande elektromagnetiska fält av tillräcklig intensitet leder till vissa förutsägbara effekter som fenomenet med mikrovågshörande och vissa beteendemässiga reaktioner.10


Vår kommentar

Först skriver ICNIRP att riktlinjerna ska skydda mot kända negativa hälsoeffekter. Men mycket snart framgår det att de bara ska skydda mot säkerställda, det vill säga vetenskapligt bevisade, effekter. Kraven för att något ska vara vetenskapligt bevisat är mycket, mycket högre än för att det ska vara känt. Uppvärmning av radio- och mikrovågor är den enda effekt av dessa som kunnat bevisas enligt WHO:s krav på bevisning. Ett glas vatten i en mikrovågsugn kommer garanterat att börja koka efter ett tag när energin i mikrovågorna värmer upp det. Tillför man energi stiger temperaturen och man får förhöjd vävnadstemperatur som ICNIRP uttrycker det. Att temperaturen inte ska stiga för mycket är det enda skydd som riktlinjerna ger mot radio- och mikrovågor från trådlös teknik. Allt eftersom temperaturen stiger får man allvarligare och permanenta skador och till sist dör man.

När ICNIRP skriver att pulserande mikrovågor lättare skapar biologiska effekter än mikrovågor i ett jämnt flöde visar det att ICNIRP känner till att biologiska effekter är möjliga och finns, men de tar sedan ingen hänsyn till dem. Kritiken att ICNIRP:s gränsvärden för radio- och mikrovågor som bara begränsar uppvärmningen sammanfattas av biofysikern dr G Hyland med att de inte tar hänsyn till den mest utslagsgivande faktorn – att det som utsätts för radio- och mikrovågorna är levande.11

Elektriska och magnetiska fält från elnät och apparater kan inte värma upp en människa men skapar ström i kroppen. Den strömmen ska inte kunna stimulera perifera nerver och muskler. I klartext betyder det att det inte ska rycka och pirra i fingrarna. I dagligt tal kallas stimulering av perifera nerver och muskler för elektrisk stöt när stimuleringen blir tillräckligt stark.