Ö

IARC - cancer

Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för cancerforskning, IARC, har en lista med krav på den vetenskapliga bevisningen som beskriver vägen från obestämbart i grupp 3, via grupp 2b och 2a till cancerframkallande i grupp 1. Tabellen nedan visar minimikraven förenklade och med utgångspunkt från människor. Både magnetfält och radio- och mikrovågor placerades i grupp 2b "möjligen cancerframkallande" med stöd av studier på människor.1 Redan grupp 2b kräver att forskningen visat ett samband som trovärdigt kan tolkas som orsakssamband, men med tillägget att störande faktorer som kan ha påverkat resultaten inte har kunnat uteslutas med rimlig säkerhet.

IARC:s krav på bevisning för olika cancerklasser2

Krav 1 2a 2b
Människor Samband som trovärdigt tolkats som orsakssamband Ja Ja Ja
Störande faktorer har kunnat uteslutas med rimlig säkerhet Ja Nej Nej
Djur Två eller flera studier visar samband Nej Ja Nej

Exempel på störande faktorer är slumpen, undersökningsmetoder som snedvrider resultatet eller att andra faktorer är inblandade. De har då kunnat uteslutas med "rimlig säkerhet".

Förutom de tre grupperna för cancerframkallande har IARC två grupper till. Grupp 3 för obestämbart då de den vetenskapliga bevisningen är otillräcklig och grupp 4 för ämnen som troligen inte är cancerframkallande. Grupp 4 är intressant eftersom beviskraven är som för grupp 1, cancerframkallande, men då ska undersökningarna av människor istället på ett tydligt sätt visat avsaknad av samband mellan ämnet och cancer. Placeringen i grupp 4 gäller sedan bara de cancerformer som studerats i undersökningarna. Det har aldrig funnits en tanke på att placera elektromagnetiska fält i den gruppen.

Dos och nivåer

För magnetfält har den forskning IARC använt sig av visat en fördubblad risk för barnleukemi vid 0,4 µT jämfört med 0,05-0,1 µT. IARC påpekar att det är en mycket liten skillnaden mellan 0,4 µT och 0,1 µT och beskriver det som högexponerade och mindre högexponerade3. För radio- och mikrovågor användes undersökningar av mobiltelefonanvändning och hjärntumör som visade ökad risk ju mer eller längre tid man använt mobiltelefon. När ett ämne placerats i någon av grupperna 1, 2a eller 2b begränsar sig inte IARC till viss teknik eller tumörtyp så som görs i grupp 4 och dos eller nivåer för riskuppskattning anges inte heller.

Vilka frekvenser?

Frekvensen är antalet händelser under en viss tid. Antalet radiovågor mäts per sekund och anges i Hertz (Hz). IARC har definierat radiovågor som frekvensområdet från 30 000 Hz upp till 300 000 miljoner Hz. Extremt lågfrekventa magnetfält definierar IARC som frekvensområdet 3 Hz till 3000 Hz. Magnetfält från elnätet varierar med grundfrekvensen 50 Hz.