Ö

Störningar från elstängsel

Pulserna av elektrisk ström i ett elstängsel skapar elektriska och magnetiska fält som strålar ut från stängslet. Radiokommunikation kan störas och de känsligaste personerna känner av dem. Djuren också? Störningarna kan minskas genom underhåll och rätt uppbyggnad av stängslet.

Hur fungerar elstängsel?

Det är el i stängslet, men sedan?

Högspänning

9000 volt i tråden skapar elektriska och magnetiska fält.

Strålningen?

Hur man kopplar el till stängslet har stor betydelse.

Andra åtgärder

Fler sätt att hantera elektriska och magnetiska fält.

El- och teleledningar

Vi har mätt påverkan.

Skötsel

Underhåll för mindre elektromagnetiska störningar.

Hur fungerar elstängsel?

Standard med jord till mark

Pluspolen på aggregatet för elstängslet ansluts till en eller flera stängseltrådar och minuspolen till marken. När ett djur går emot en stängseltråd går strömpulserna från aggregatet via stängseltråden genom djuret, ner i marken och tillbaka till minuspolen på aggregatet. Djuret får då en elektrisk stöt. Om djuret är isolerat från marken får det ingen stöt för strömmen kan inte gå tillbaka till aggregatet.


Symbol för stängselaggregatet och gul blixt mellan stängseltråden och markenFigur 1. Ett standardkopplat elstängsel med minus till mark. Stängslet kan bestå av en eller flera trådar. Djuret behöver bara nudda en tråd.

Två trådar utan jord till mark

Elstängslet måste bestå av minst två trådar isolerade från varandra. Den ena tråden ansluts till pluspolen på aggregatet och den andra till minuspolen. När ett djur går emot båda trådarna går strömpulserna via ena stängseltråden, genom djuret och tillbaka till aggregatet genom den andra tråden. Ingen ström går genom marken. Därför fungerar stängslet även när marken är frusen, för frusen mark leder inte ström. 40 millimeter breda elband med metalltrådar i över och underkant på bandet är tänkta att användas på det sättet så att elstängslet fungerar på vintern.

Elstängsel med gul blixt mellan plus- och minustråden.

Figur 2. Med ett utan minus till mark måste djuret gå emot två trådar. Denna inkoppling av elektriciteten har inte bara fördelen att stängslet fungerar på vintern, som vi ska se nedan.

Elektriska och magnetiska fält kring stängslet

Skillnaden mellan ett elstängsel och en radiosändare är att elstängslets antenn är stängseltrådarna som följer marken medan radiosändarens antenn går rakt upp. Men olika inkoppling av elektriciteten har stor effekt på de elektriska och magnetiska fälten och hur starka "radiosändningarna" blir.

Standard med jord till mark

Ett aggregat för elstängsel levererar en elektrisk puls med en spänning på drygt 9000 volt. Spänningen längs stängslet mätt mot mark blir då upp till 9000 volt och de elektriska fälten kring stängslet maximala. Så även de magnetiska.

För att bygga upp spänningen i stängslet skickar aggregatet ut ström i trådarna. Ström som flyter genom en tråd skapar magnetfält som snurrar runt tråden. I ett stängsel där alla trådar är anslutna till aggregatets pluspol kommer magnetfältet att snurra runt samtliga trådar.

Elektriska fält illustrerade som pilar från stängslet till marken.

Figur 3. De elektriska fälten lämnar stängseltrådarna i alla riktningar, neråt, uppåt och åt sidorna – men alltid vinkelrätt mot trådens riktning. Sedan viker de av för att hitta närmaste vägen till motpolen som är marken och dess vegetation.

Röd pil runt en tråd.

Figur 4. De magnetiska fälten snurrar runt stängslet.

Två trådar utan jord till mark

Med plus på aggregatet ansluten till övre tråden och minus till den undre och ingen av trådarna ansluten till mark, kommer 9000 volt från aggregatet att delas upp så den övre får en spänning på +4500 volt mot mark och den undre -4500 volt mot mark. Stängslet blir då elektriskt balanserat och spänningen mot omgivningen kan teoretiskt bli noll men kommer alltid att minska drastiskt. Plus 4500 volt minus 4500 volt blir noll volt. Det gör att de elektriska  fälten "trollas bort". Ju mindre avstånd mellan trådarna desto större minskning av de elektriska fälten.

Figur 5. Mellan trådarna i stängslet finns fortfarande en spänning på 9000 volt som ger en obehaglig elektrisk stöt. Men mot marken och omgivningen blir spänningen noll volt. Ju mindre avstånd mellan trådarna desto effektivare dämpning av de elektriska fälten.

Även magnetfälten som strömpulserna i stängslet skapar "trollas bort" vid elektrisk balansering men det fungerar på ett annat sätt. Stängselaggregatet pumpar ut ström i plustråden och suger in ström från minustråden. Strömmens flöden i de båda trådarna blir då motriktade och det blir också magnetfälten som snurrar runt trådarna. Magnetfält som snurrar åt ena hållet motverkas av magnetfält som snurrar åt det andra och resultatet blir att båda fälten "försvinner". Ju mindre avstånd mellan trådarna desto större minskning av magnetfälten.

Två halvcirkelformade pilar med spetsarna riktade mot varandra.

Figur 6. Tittar man längs med stängslet mot aggregatet kommer magnetfälten från plustråden att snurra moturs och de från minustråden att snurra medurs. Magnetfälten motverkar varandra. Ju mindre avstånd mellan trådarna desto effektivare dämpning av magnetfälten.

Vitt band med metalltrådar längs kanterna.

40 millimeter brett polarband med rostfria trådar i över- och underkant. Utan jordning till mark minimeras de elektriska och magnetiska fälten.

Vi har mätt strålningen

Strömmen till ett elstängsel kopplades in på fem olika sätt och de elektriska och magnetiska fälten mättes. Polarband med balanserad inkoppling av strömmen, alltså utan jordning till mark, minskade de elektriska och magnetiska fälten mest. Stängslet var 1 meter högt och undre tråden 0,5 meter över mark. Polarbandet satt 90 centimeter över mark. Mätningarna gjordes 2,2 meter från stängslet. 

Polarband balans. Balans betyder att plus- och minuspolerna på aggregatet är kopplat till trådar i över- respektive underkant på bandet enligt balansering som beskrivits ovan i figur 5 och 6. Polarbandets bredd på 40 millimeter krävs för att inte riskera överslag mellan metalltrådarna i bandets kanter. En tumregel är att överslag kan ske vid ett avstånd som är mindre än en millimeter per 1000 volt. Vid 10 000 volt innebär det ett avstånd på minst 10 millimeter.
Polarband balans+mark. Den undre tråden i bandet är också kopplad till marken. Då upphör den elektriska balansen mellan de två trådarna och särskilt de elektriska fälten omkring stängslet ökar.
Standard balans. Ett vanligt elstängsel bestående av två trådslingor där plus- och minuspolerna på aggregatet är kopplat till var sin tråd. En koppling som knappast förekommer men som tagits med som demonstration.
Standard balans+mark. Två trådar kopplade som vid standard balans men den undre tråden är också kopplad till marken. Balansen försvinner och de elektromagnetiska fälten ökar.
Standard. Alla trådar i stängslet är kopplade till plus på aggregatet vars minuspol är kopplad till mark. De elektromagnetiska fälten runt stängslet blir maximala.

Liggande stapeldiagram elektriska fält. Se tabell 1.

Diagram 1 . Elektriska fältstyrkan i volt per meter (V/m).

Liggande stapeldiagram magnetfält. Se tabell 2.

Diagram 2. Magnetiska fältets förändringshastighet i mikrotesla per sekund (µT/s).

El- och magnetfält


El V/m Magnet µT/s
Polar balans 22 560
Polar balans+mark 356 671
Standard balans 340 620
Standard balans+mark 870 2082
Standard 1275 2591

Tabell 1. Samma mätvärden som visas i diagram 1 och 2 ovan. Mätvärdena är toppvärden från en nollnivå – inte medelvärden, se figur 5 nedan. Vanligaste nivån för magnetfält i bostäder är 0,05 till 0,1 mikrotesla vid 50 hertz (Hz). Omräknat till mikrotesla per sekund (µT/s) blir det 157-314.

Varför mikrotesla per sekund?

Har man hört talas om mätning av magnetfält har man hört att mikrotesla är magnetfältets styrka. Vad få tänker på är att det är förändringen i styrkan som skapar ström i alla material som är elektriskt ledande inklusive djur och människor. Ju snabbare förändring desto starkare ström. Måttet på hur snabbt magnetfältens styrka ändras är mikrotesla per sekund (µT/s). Gränsvärdena är baserade på den ström som skapas i en människa och elöverkänsliga reagerar också mest efter den. Pulsen från ett elstängselaggregat består av några eller många snabba delpulser som svänger kring en nollnivå.

Tätt packade vågor som successivt minskar i storlek

Figur 5. Elektriska fält under den första halvan av den en tusendels sekund långa pulsen. Frekvensen i svängningarna är c:a 14 tusen hertz (Hz).

Andra åtgärder

Hur strömmen kopplas till stängslet har stor betydelse för de elektriska och magnetiska fälten, men det finns andra åtgärder. Störningar från elstängsel är ett globalt problem. I juli 2014 gav Radio Spectrum Management på Nya Zeeland ut Electric Fence Interference1. Med exempel på rätt och fel uppbyggt elstängsel av standardtyp visas hur man kan minska störningarna. Problem kan orsakas av elstängsel som löper nära eller parallellt med andra ledningar, för hög strömstyrka i stängslet på grund av kortslutning, påväxt eller dåliga isolatorer. Strömstyrkan bör inte vara högre än två ampere per kilometer. Huvudmatningen ska dras så långt som möjligt från andra ledningar och aggregatets anslutning till mark görs minst 10 meter från andra jordningar (bör gälla alla rörsystem av metall i marken, Vågbrytarens anm.).

I alla exemplen görs alla inhägnader med avbrott så att strömmen inte kan gå i slingor. Och om stängsel eller matarledningar måste korsa andra ledningar görs det i rät vinkel. Alla inhägnader i exemplen har ett avbrott. Inte ens när Radio Spectrum Management ger exempel på ett felaktigt uppbyggt stängsel bildar trådarna i stängslet några slingor. För dem är det tydligen självklart att det ska finnas ett stopp för strömmen. Vilken effekt har avbrotten på de elektromagnetiska fälten om man mäter?

Standardstängslet med trådslingor utan avbrott jämfördes med tre varianter av avbrott. Avbrott vid aggregatet ena sida så att strömpulsen bara kan gå åt ett håll. Avbrott efter halva stängslets längd och tredje varianten med avbrott vid aggregatet som ger motriktade pulser i de båda trådarna.

Teststängslet bestod av två trådar 0,5 och 1 meter över marken. Övertråden av elrep och undertråden av galvaniserad järntråd. Mätplatserna 1/4 A och 1/4 B ligger efter en fjärdedel av stängslets omkrets. 1/4 A moturs och 1/4 B medurs räknat från aggregatet. 1/2 ligger mitt emot aggregatet efter halva stängslets längd.

Inget avbrott och avbrott på mitten

Avbrott mitt emot aggregatet hade mycket liten inverkan på de elektriska och magnetiska fälten.

Standard

Schematisk bild med två trådslingor som löper parallellt och är kopplade till stängselaggregatet

Figur 6. Pulserna i de båda trådarna som bildar slingor krockar vid 1/2 som är halva stängslets omkrets. Mindre mängd ström passerar den punkten och magnetfälten minskar där. De elektriska fälten påverkas inte.

Stapeldiagram. Magnetiska fält

Diagram 3.

Stapeldiagram Elektriska fält

Diagram 4.

Avbrott mitt

Schematisk bild av ett elstängsel där avbrottet är efter halva stängslets omkrets.

Figur 7. Ingen ström kan passera avbrottet vid 1/2 och magnetfälten där minskar ytterligare. De elektriska fälten påverkas marginellt.

Stapeldiagram Elektriska fält

Diagram 5.

Stapeldiagram Magnetiska fält

Diagram 6.

Avbrott åt olika håll

Om strömmen bara går medurs eller moturs ut från aggregatet har stor betydelse för var magnetfälten blir lägre. Det blir alltid där trådarna slutar. De elektriska fälten påverkas inte.

Avbrott medurs

Schematisk bild av elstängsel där stängseltrådarna bara är kopplade åt ett håll från aggregatet.

Figur 8. Pulserna i båda trådarna går medurs i riktning 1/4 B, 1/2, 1/4 A, fram till ett avbrott efter fullbordat varv i stängslet. Mest magnetfält vid 1/4 B där pulsen just har börjat sin färd sin färd genom stängslet.

Stapeldiagram. Elektriska fält

Diagram 7.

Stapeldiagram. Magnetiska fält

Diagram 8.

Avbrott moturs

Schematisk bild av elstängsel där stängseltrådarna bara är kopplade åt ett håll från aggregatet.

Figur 9. Pulserna i båda trådarna går moturs i riktning. 1/4 A, 1/2, 1/4 B. Nu blir det mest magnetfält på den motsatta sidan av stängslet vid 1/4 A. De elektriska fälten påverkas knappt alls.

Stapeldiagram. Elektriska fält

Diagram 9.

Stapeldiagram. Magnetiska fält

Diagram 10.

Skiftade avbrott motriktad ström

Det som testades var om strömmen från aggregatet går åt var sitt håll i de båda trådarna också ger motriktade magnetfält av betydelse för de magnetiska fälten längs stängslet. Svaret blev nej.

Motriktat: Med- och moturs

Schematisk bild av elstängsel där över- och undertråd går åt höger respektive vänster från aggregatet.

Figur 10. Motriktade pulser. Övertråden medurs och undertråden moturs.

Stapeldiagram. Elektriska  fält

Diagram 11.

Stapeldiagram. Magnetiska  fält

Diagram 12.

Motriktat: Mot- och medurs

Schematisk bild av elstängsel där över- och undertråd går åt höger respektive vänster från aggregatet.

Figur 11. Motriktade pulser. Denna gång övertråden moturs och undertråden medurs.

Stapeldiagram. Elektriska fält

Diagram 13.

Stapeldiagram. Magnetiska fält

Diagram 14.

Standard: Slingor


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 652 5468
1/2 1501 2457
1/4 B 1532 2810

Avbrott: Mitt


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 638 4545
1/2 1538 1732
1/4 B 1786 3431

Avbrott: Medurs


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 655 878
1/2 1469 4975
1/4 B 1557 8955

Avbrott: Moturs


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 670 11395
1/2 1609 9204
1/4 B 1789 3933

Motriktat: Med- och moturs


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 635 5253
1/2 1421 1947
1/4 B 1969 2950

Motriktat: Mot- och medurs


Elektriska fält
V/m
Magnetfält
µT/s
1/4 A 643 4648
1/2 1529 1999
1/4 B 1832 3208

El- och teleledningar

I takt med att fasta telenätet läggs ner försvinner problemet med störningar på teleledningar. Men elledningar finns kvar. Hur starkt påverkar ett elstängsel en intilliggande luftledning? Två fall testades. I det första gick de två trådarna i stängslet i en obruten slinga. I det andra fallet gjordes ett avbrott vid punkten 1/2. Idén som testades var att pulserna som når avbrottet mitt emot aggregatet är motriktade och skapar motriktade magnetfält som i sin tur inducerar så mycket motriktad ström i tråden bredvid att spänningen sjunker.

Karta över elstängslet som bildar en stående rektangel och tråden som löper längs två av sidorna.

Mätningarna gjordes vid svarta punkten i övre änden på tråden som löpte i stort sett parallellt med stängslet och 1,5-2 meter över marken. Mätningen gjordes med både jordad och ojordad mätutrustning. Jordningen bestod av en meter koppartråd i jorden under grästorven. Spänningen som elstängslets pulser skapade i tråden varierade i medeltal mellan 4,34 och 4,09 volt. Magnetfälten gav inga utslag på mätutrustningen och det avstånd som testtråden löpte längs stängslet. Avståndet till stängslet var drygt 5 meter och testtråden gick 1,5-2 meter över mark.

Spänning i tråden

Jordat Ojordat

Volt Volt
Avbrott 4,34
4,09
Slinga 4,28
4,23

Så här låter störningarna från ett elstängsel. Lyssna

Skötsel

Utan skötsel kan stängslet fortfarande hålla djuren inne eller ute men de elektromagnetiska störningarna som sprids till omgivningen ökar.

Ett misskött stängsel

Från början var stängslet som användes för testerna ett skräckexempel. Stängslet bestod av både järntråd och rep. Tråden av galvaniserad järntråd var skarvad genom att trådändarna tvinnats ihop. Elstängselrepet var skarvat med knutar. Gräs hade växt upp i stängslet. Det behöver inte vara en synlig eller hörbar gnista för att onödiga störningar ska uppstå.

Svartatrådar hopvirade

Glappkontakt. Rostprocessen i den galvaniserade järntråden hade tagit det första steget och gjort den svart. I nästa steg bryter rödrosten fram. Den elektriska kontakten i skarvarna var usel.

Tätt packade vågor som succesivt minskar dessutom spretar uppåt och nedåt

Bilden visar vågorna i det elektriska fältet som pulsen skapar innan alla åtgärder. Vågorna spretar uppåt och nedåt och sprider radiovågor i onödan.

Ett åtgärdat stängsel

Tätt packade vågor som successivt minskar i storlek

Den elektriska kontakten är perfekt i varje skarv och anslutning. Störningarna har minskat.

Allt gräs togs bort. Skarvar och anslutningar gjordes om och elektriska kontakten kontrollerades med ohm-mätare. Störningar som skapades av gräs och dålig elektrisk kontakt försvann.

Svart järntråd och vit skarv, sockerbit, i mitten

Ändarna på järntråden slipades för att få fram det rena järnet och ändarna skruvades ihop med "sockerbitar".

Vitt reb och tunna metalltrådar skarvade med socker bit

I repets skarvar har de rostfria trådarna i repet tagits fram och skruvats ihop med "sockerbitar". Textildelarna av repet knöts ihop.

Skarvarna med "sockerbitar" gjordes för att testa effektiviteten i åtgärderna, inte som en permanent lösning för att stänga inne eller ute djur.

Skarvar

Järntråd rostar, det vill säga oxiderar, och det gör rostfritt stål också, fast långsammare. Sockerbitar är ingen dålig lösning ur elektrisk synvinkel om de är av  "rostfri" typ, fylls med fett och skyddas mot väder och vind. Skruvarna pressar ihop trådarna hårt. För bästa elektriska kontakt måste den elektriska skarvningen göras separat som på bilden där metalltrådarna i elrepet tagits fram och skruvats ihop. För trådar med diameter 0,4-0,9 millimeter finns fettfyllda skarvklämmor att köpa.

Mätutrustning och stängsel

Rött elstängselaggregat mot grön bakgrund av gräs.

Elstängselaggregat: AKO, Derby A 15, 9000 volt 1,5 joule, batteridrivet.
Prob för elektriska fält: Gigahertz solutions TCO-skiva kopplad via standardprob 10x.
Prob för magnetfält: Spole byggd som en elektriskt avskärmad långvågsantenn men där summan av alla trådvarvs inneslutna area blir en kvadratmeter. En millivolt ut från spolen motsvarar då en millitesla per sekund. Direkt anslutning till oscilloskop utan anpassning med resistans och kapacitans, 1x alltså.
Oscilloskop: Picoscope 4224.
Programvara: Picoscope 6.

Stängslet

Elstängslets rektangulära form med mätpunkter vid varje fjärdedel av stängslets omkrets.
Schematisk bild av elstängslet och mätpunkterna.

Omkretsen på stängslet var 68 meter.  Vid 1/4 A är de elektriska fälten konsekvent mycket lägre än vid andra ställen längs stängslet. Just där är stängslet 20 centimeter lägre och går under ett träd samtidigt som det finns buskar både till höger och vänster om mätplatsen. Mycket vegetation har alltså stor inverkan på de elektriska fälten.

Från 1/4 A till 1/2 går stängslet halva sträckan längs buskar och vid 1/2 ligger marken på mätplatsen 80 centimeter över stängslets marknivå. Vid 1/4 A och 1/4 B är marken på samma nivå som vid stängslet och vid 1/4 B saknas störande vegetation.

Jämförelser mellan olika platser längs stängslet måste alltså göras med hänsyn till omgivningen. Mätvärden vid olika uppbyggnad av stängslet i diagrammen 1 och 2 är direkt jämförbara eftersom alla mätningar gjordes vid 1/2 mitt emot aggregatet.