Ö
Ordförklaringar
Stäng
Ordförklaringar
Frekvens
Strålningen  och de elektriska och magnetiska fälten som behandlas här går i vågor. Frekvensen anger antalet vågor per sekund.
Hz
Frekvensen anges i hertz som förkortas till Hz
kHz, MHz, GHz
Kilohertz, megahertz och gigahertz. Tusen, miljoner och miljarder hertz.
µW/m2
Mikrowatt per kvadratmeter är ett mått på strålningens intensitet eller effekttäthet som det officiellt heter. En mikrowatt är en miljondels watt utspridd på en kvadratmeter.
µT
Alla säger att mikrotesla är magnetfältens styrka, så fortsätt med det, men egentligen är det flödestätheten. En mikrotesla är en miljondels tesla.
V/m
Volt per meter är de elektriska fältens styrka.
mV/m
Millivolt per meter är en tusendels volt per meter.

Gränsvärden för magnetfält, elektriska fält, mikrovågor och radiovågor

Här finns gränsvärden från olika länder och organisationer, till skydd för hälsa, teknikens krav för att fungera och den naturliga bakgrundsstrålningen.

Heter det radiovågor, mikrovågsstrålning, mobilstrålning eller wifi-strålning? Fysiskt sett är allt samma sak – elektromagnetiska vågor som också kallas radiofrekvent strålning – men de har fått olika namn efter hur de används eller källan som strålar ut dem. Heter det referensvärden, riktvärden eller gränsvärden? Här kallas allt gränsvärden som kan ha den funktionen. Skillnaden är att gränsvärden är juridiskt bindande och allt annat rekommendationer.

Förklaringar till ord och förkortningar finns alltid tillgängliga bakom frågetecknet i nedre högra hörnet.

Sverige, EU, ICNIRP

Ryssland

Schweiz

Land Salzburg

BioInitiative.org

Byggnadsbiologerna

TCO

Teknikens krav

Bakgrundsstrålningen

Sverige, EU, ICNIRP

Förslag från ICNIRP som rekommenderas av EU och tillämpas i Sverige.  Skyddet som ges är mot uppvärmning av strålningen från trådlös teknik och stimulering av perifera nerver och muskler av elektriska och magnetiska fält.1 Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver det som "akuta skadliga biologiska effekter".2 För radiovågor, det vill säga strålning, är den grundläggande begränsningen hur mycket av strålningens energi som tillåts omvandlas till värme i en människa och det anges som ett SAR-värde. För elektriska och magnetiska fält är den grundläggande begränsningen den ström som fälten skapar i en människa. De grundläggande begränsningarna går inte att mäta i en levande människa och därför har referensvärden som lätt går att kontrollera tagits fram. Om referensvärdena inte överskrids så överskrids inte heller de grundläggande begränsningarna. I likhet med alla andra, utom de ryska, är gränsvärdena helt nivåbaserade och gäller därför utan tidsbegränsning.

Sverige, EU, ICNIRP: Grundläggande begränsning för radiofrekvent strålning

SAR W/kg
µW/m2
Frekvens
Hela kroppen
Huvud och bål
Armar och ben

100 kHz - 10 GHz 0,08 2,0
4,0

10-300 GHz

10 miljoner

SAR-värdet anges i watt per kilogram (W/kg) och är den energi som tillåts "fastna" i kroppen och omvandlas till värme. Huvud och bål ger mobiltelefonernas gräns på 2,0 W/kg.

Sverige, EU, ICNIRP: Gränsvärden för radiofrekvent strålning
Frekvens µW/m2
10-400 MHz 2 080 000-2 000 000
400 MHz-2 GHz 2 000 000-10 000 000
2-300 GHz 10 000 000

Sverige, EU, ICNIRP: Gränsvärden för elektriska och magnetiska fält
Frekvens
Magnetfält µT Elektriska fält V/m
5-2000 Hz 1600-6,25
10 000-125
50 Hz från elnätet 100 5000
150 Hz från elnätet 27 1666
2-400 kHz LED-lampor etc. 6,25-2,3
125-87

En komplett beskrivning av svenska gränsvärden finns i SSMFS 2008:18. Inom frekvensområdet 3-3000 Hz3 har Sverige också en försiktighetsprincip för magnetfält över 0,4 µT i medelvärde under ett år som är frivillig att tillämpa.

Ryssland

Svenska gränsvärden för radiofrekvent strålning är 100 gånger högre än de ryska. Skillnaden beror på att de ryska gränsvärdena uppges vara byggda på kroppens kompenserande och anpassande reaktioner istället för uppvärmning. Gränsvärdena togs fram under 1950- och 60-talen för att undvika problem i arbetslivet där studier visat på förändringar i bland annat nervsystemets funktion hos dem som utsatts för mikrovågor med extrem intensitet på arbetsplatsen. De ryska gränsvärdena har både nivå och dos som bas. Vid nivåer över 100 000 µW/m2 minskar tiden man får utsättas för strålningen.4, 5 Att ta hänsyn till dosen skiljer de ryska gränsvärdena från alla andra.

Närmare beskrivning och historisk bakgrund finns på sidan  Väst möter Öst

Ryssland: Radiofrekvent strålning

µW/m2
På jobbet, högst 20 minuter 10 000 000
På jobbet, 8 timmar eller mer 250 000
Mobilbasstationer 300-2400 MHz 100 000
Mobiltelefoner 1 000 000

Mobilbasstationer 300-2400 MHz är en rekommendation som spänner över frekvensområdena för 2G och 3G inom bostadsområden, inomhus samt offentliga och industriella lokaler.6

Ryssland: Elektriska och magnetiska fält

Frekvens
V/m
µT
Elnätet
50 Hz
500
5
Elektronik, LED-lampor etc.
30-300 kHz
25

Schweiz

Schweiz har antagit ICNIRP:s förslag till gränsvärden men eftersom de inte är baserade på långtidseffekter har Schweiz också antagit sina egna. Schweiz miljölag kräver att begränsningar av elektromagnetiska fält ska skydda mot skador och besvär hos människor och baseras på vetenskap och allmän erfarenhet.7, 8 De schweiziska gränsvärdena gäller per anläggning och används när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Därför fungerar de som en försiktighetsprincip, men som till skillnad mot Sveriges helt frivilliga, övervakas av myndigheterna. ICNIRP:s gränsvärden finns som en sista försvarslinje som aldrig får överskridas.

Schweiz: Försiktighetsprincip för radiofrekvent strålning

µW/m2
Anläggning för mobiltelefoni, 900 MHz 42 000
Anläggning för mobiltelefoni, över 1800 MHz 95 000
Anläggning för mobiltelefoni, övriga frekvenser 66 000
Anläggning för radio, 520 kHz-1,6 MHz (långvåg och mellanvåg) 192 000
Anläggning för radio, övriga (FM-radio) 24 000
Schweiz: Försiktighetsprincip för magnetfält

µT Driftläge
Kraftledningar 1 Maximal belastning
Järnvägar 1 Genomsnitt under 24 timmar vid belastning enligt tidtabell

Land Salzburg

Delstaten Salzburg i Österrike försökte i början av 00-talet att minska belastningen från mobiltelefonins mikrovågor genom ett lokalt rekommenderat gränsvärde. Startskottet var en konferens med internationellt deltagande om mobilmaster9 år 2000. Det gränsvärde på 1000 µW/m2 som rekommenderades då sänktes sedan.10 Österrike består av delstater med visst självbestämmande men som inte omfattar elektromagnetiska fält.

Land Salzburg: Radio- och mikrovågor 2002

µW/m2
Utomhus 10
Inomhus 1

BioInitiative.org

Bioinitiative är en grupp forskare som tillämpar ändamålsenliga principer för att skydda folkhälsan. Efter utvärderingen 2012 av hälsorisker med elektromagnetiska fält kom BioInitiative fram till att deras tidigare rekommenderade gränsvärde från 2007 behövde sänkas. Gränsvärdet baseras på studier av mobilmaster och ger en 10-faldig säkerhet från den lägsta nivå där negativa hälsoeffekter visats.11

Bioinitiative utgår ifrån att magnetfält är cancerframkallande och påpekar att deras val av 0,1 mikrotesla för magnetfält är godtyckligt och stöds bara av att nivån har använts som referens i många undersökningar som visat fördubblad cancerrisk vi 0,4 mikrotesla och 50/60 hertz.12 Liknande naturliga varierande magnetfält är enligt Vågbrytarens referens 0,0000005 mikrotesla vid 8 hertz och ännu lägre vid 50 hertz.

Läs mer på sidan BioInitiative

BioInitiative: Radiofrekvent strålning
År
µW/m2
2007 1000
2012 3-6
BioInitiative: Magnetfält
År µT
2012 0,1

Byggnadsbiologerna

Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN är en organisation med centrum i Tyskland vars medlemmar arbetar med att sanera hus så att kända miljöstörningar minimeras och helst inte orsakar hälsoproblem. Deras rekommendationer bygger på lång erfarenhet. Byggnadsbiologerna delar in i olika grader av avvikelse där ej avvikande innebär högsta graden av försiktighet och är den nivå som skapas av naturliga källor eller den lägsta som vanligen påträffas i vårt tekniskt utvecklade samhälle. Naturen är måttstocken och de har därför gjort en uppskattning av naturens egna elektromagnetisk fält, de som alltid funnits på jorden.14

Byggnadsbiologerna: Radiofrekvent strålning i sovrum
Nivå
µW/m2
Ej avvikande mindre än 0,1
Svagt avvikande 0,1-10
Starkt avvikande 10-1000
Extremt avvikande mer än 1000
Naturlig radiofrekvent strålning 0,000 001
Byggnadsbiologerna: Elektriska och magnetiska fält i sovrum upp till 50 Hz
Nivå
Magnetfält µT Elektriska fält V/m
Ej avvikande mindre än 0,02 1
Svagt avvikande 0,02-0,1 1-5
Starkt avvikande 0,1-0,5 5-50
Extremt avvikande mer än 0,5 mer än 50
Naturens fält 0,000 000 2 0,0001

TCO

TCO-normen för bildskärmar togs fram för att minska de elektriska och magnetiska fälten kring bildskärmar och bygger på vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt 1992. TCO är noga med att påpeka att normen inte är ett hygieniskt gränsvärde, det vill säga att TCO-normen inte skyddar mot sjukdomar och besvär.15

TCO: Elektriska och magnetiska fält
Frekvens
Magnetfält µT Elektriska fält V/m
5-2000 Hz 0,2
10
2-400 kHz 0,025
1

Teknikens krav

Tekniken ställer de lägsta kraven för att mottagning av radio- och mikrovågor ska fungera, men de högsta för att sända dem.

Läs mer på sidan  Teknikens krav

Teknikens krav: Radio- och mikrovågor
Frekvens & teknik
µW/m2
100 MHz FM-radio16 0,00066
200-700 MHz TV17 0,0000013-0,00013
900 MHz Mobiltelefon GSM
ta emot sändning18
0,000008
Mobiltelefon sända till basstationen19 upp till 200 000 000

Naturliga bakgrundsstrålningen

Fram till början av 1800-talet fanns bara naturliga källor till radiofrekvent strålning och elektriska och magnetiska fält. Det är till den miljön människor och allt levande är anpassat. De starkaste varierande elektriska och magnetiska fälten som kan jämföras med elnätets 50 hertz är schumannresonansen vid 8 hertz.20 Det finns andra naturliga elektromagnetiska fält men de är antingen ett oregelbundet brus eller statiska och kan inte jämföras med de konstgjorda regelbundet varierande fälten.

Naturliga bakgrundsstrålningen: Radiofrekvent strålning21
Frekvens
µW/m2
10 MHz 0,0000000027
100 MHz 0,000000000027
700 MHz 0,00000000011
900 MHz 0,00000000042
3500 MHz 0,0000000045

Naturliga bakgrundsstrålningen: Elektriska och magnetiska fält
Frekvens Elektriska fält V/m
Magnetfält
µT
8 Hz 0,001 0,0000005

Läs mer på sidan  Naturliga bakgrundsstrålningen