Ö

Mobilstrålning m.m. – tabeller med gränsvärden

Radiovågor, mikrovågor, mobilstrålning eller Wi-Fi-strålning, allt är samma sak men olika namn. Här kallas allt gränsvärden oavsett formell eller juridisk ställning.

Längre ner på sidan finns elektriska och magnetiska fält

Mobilstrålning, radio- och mikrovågor

Högsta möjliga – ICNIRP, EU, Sverige

Förslag från ICNIRP som rekommenderas av EU. Tillämpas i Sverige enligt ett allmänt råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som anger skyddet till "akuta skadliga biologiska effekter".1 Ett allmänt råd är ingen tvingande gräns. Gränsvärdena bygger på radio- och mikrovågornas uppvärmningseffekt och ingenting annat, vilket är unikt och möjliggör den höga nivån. Gränsvärdena togs fram under 1950-talet för att lösa problem i arbetslivet sedan det förekommit inre blödningar och grumling av ögonlinsen hos dem som utsatts för mikrovågor med extrem intensitet under tillverkning av radarstationer. Gränsvärdena kom sedan att baseras på grumling av ögonlinsen hos försöksdjur.

Närmare beskrivning på sidan ICNIRPs riktlinjer

Deras historiska bakgrund på sidan Väst möter Öst

Radio- och mikrovågor ICNIRP, EU, Sverige

SAR W/kg Referensvärde µW/m2
Hela kroppen 0,08 10 000 000
Huvud och bål 2,0
Armar och ben 4,0

SAR. För gränsvärden som bygger på att radio- och mikrovågorna bara kan skada genom att deras energi värmer upp kroppen för mycket finns SAR-värden angivna. SAR-värdet anges i watt per kilogram (W/kg) och är den energi som tillåts "fastna" i kroppen och omvandlas till värme. Huvud och bål ger mobiltelefonernas gräns på 2,0 W/kg.
Referensvärden. Att mäta SAR-värden i en människokropp går inte. Därför har referensvärden tagits fram för att istället möjliggöra mätning av radio- och mikrovågornas intensitet när de kommer genom luften. Om referensvärdena inte överskrids, överskrids inte heller gränsvärdena. För mobiltelefoner finns inga officiella referensvärden men i den engelska Stewartrapporten finns en beräkning att intensiteten 2,2 cm från en mobiltelefon är i storleksordningen 200 000 000 µW/m2 vid ett SAR-värde på 2 W/kg.

Näst högst – Ryssland

Gränsvärdena som också används i andra Östeuropeiska länder togs fram under 1950- och 60-talen för att undvika problem i arbetslivet där studier visat på förändringar i bland annat nervsystemets funktion hos dem som utsatts för mikrovågor med extrem intensitet under sammansättning, justering, testning eller användning av radarstationer och andra mikrovågsapparater. Förutom att de ryska gränsvärdena är lägre än våra minskar den tillåtna exponeringen när tiden ökar så att dosen blir ungefär densamma. De gränsvärden som togs fram då har bara ändrats i detaljer.2, 3 2003 infördes en rekommendation för mobilbasstationer i vissa lägen på 100 000 µW/m2 och att använda mobil så lite som möjligt, samt att begränsa möjligheten att använda mobiltelefon för personer under 18 år, gravida och personer med pacemaker.4

Närmare beskrivning och historisk bakgrund finns på sidan Väst möter Öst

Radio- och mikrovågor Ryssland

µW/m2
Under högst 20 minuter 10 000 000
Under mer än 8 timmar 250 000
Mobilbasstationer 300-2400 MHz 100 000
Mobiltelefoner 1 000 000

Mobilbasstationer 300-2400 MHz är en rekommendation som spänner över frekvensområdena för 2G och 3G inom bostadsområden, inomhus, ofentliga och industriella lokaler.

Mittemellan – Schweiz

Schweiz har antagit ICNIRP:s förslag till gränsvärden men eftersom de inte baseras på långtidseffekter har Schweiz också antagit sina egna, men som har en rad undantag och kryphål. De gäller bara per anläggning och behöver inte hållas om det blir för dyrt. Men ICNIRPs gränsvärden finns som en sista försvarslinje som aldrig får överskridas. Schweiz miljölag kräver att begränsningar av elektromagnetiska fält ska skydda mot skador och besvär hos människor och baseras på vetenskap och allmän erfarenhet.5, 6

Radio- och mikrovågor Schweiz

µW/m2
Anläggning för mobiltelefoni, 900 MHz 42 000
Anläggning för mobiltelefoni, över 1800 MHz 95 000
Anläggning för mobiltelefoni, blandade frekvenser 66 000
Anläggning för radio, långvåg och mellanvåg 192 000
Anläggning för radio, övriga (FM-radio) 24 000

Lågt – Land Salzburg

Salzburg i Österrike försökte i början av 00-talet att minska belastningen från mobiltelefonins mikrovågor genom ett lokalt rekommenderat gränsvärde. Österrike består av delstater med visst självbestämmande som inte omfattar elektromagnetiska fält. Startskottet var en konferens med internationellt deltagande om mobilmaster7 år 2000. Det gränsvärde på 1000 µW/m2 som rekommenderades då sänktes sedan.8

Radio- och mikrovågor Salzburg 2002

µW/m2
Utomhus 10
Inomhus 1

Lågt – BioInitiative.org

Efter utvärderingen 2012 av hälsorisker med elektromagnetiska fält kom BioInitiative fram till att deras tidigare rekommenderade gränsvärde behövde sänkas. Gränsvärdet baseras på studier av mobilmaster och ger en 10-faldig säkerhet från den lägsta nivå där negativa hälsoeffekter visats.9 BioInitiative håller öppet för att gränsvärdet kan behöva sänkas ytterligare.

Läs mer på sidan Hälsorisker

Radio- och mikrovågor BioInitiative.org

µW/m2
2007 1000
2012 3-6

Lågt – Byggnadsbiologerna

Byggnadsbiologerna är en organisation med centrum i Tyskland vars medlemmar arbetar med att sanera hus så att kända miljöstörningar minimeras och helst inte orsakar hälsoproblem. Deras rekommendationer bygger på lång erfarenhet. Byggnadsbiologerna delar in i olika grader av avvikelse där ej avvikande innebär högsta graden av försiktighet och är den nivå som skapas av naturliga källor eller den lägsta som vanligen påträffas i vårt tekniskt utvecklade samhälle. Naturen är måttstocken och de har därför gjort en uppskattning av naturens egna radio- och mikrovågor, de som alltid funnits på jorden.10

Radio- och mikrovågor Byggnadsbiologerna sovrum

µW/m2
Ej avvikande mindre än 0,1
Svagt avvikande 0,1-10
Starkt avvikande 10-1000
Extremt avvikande mer än 1000
Naturens radio och mikrovågor 0,000 001

Lägst och högst – teknikens krav

Tekniken ställer de lägsta kraven för att ta emot radio- och mikrovågor men de högsta för att sända dem.

Läs mer på sidan Teknikens krav

Radio- och mikrovågor teknikens krav

µW/m2
Mobiltelefon GSM ta emot sändning 0,000008
Mobiltelefon sända till basstationen upp till 200 000 000

Elektriska och magnetiska fält

Hälsorisker med elektriska och magnetiska fält befann sig länge i skuggan av dem från mikrovågor. Men 1979 trädde magnetfälten fram i ljuset då den första undersökningen kom som visade ett samband mellan barnleukemi och mängden el- och kraftledningar i bostadsområdet. Därefter har det kommit många undersökningar som stärkt sambandet mellan barnleukemi och magnetfält. När datorerna med bildskärmar gjorde sitt intåg på kontoren förde de in starka statiska elektriska fält och snabbt varierande elektriska och magnetiska fält som tidigare bara kommit från lysrör. Många fick akuta besvär av dem, men det har inte gjort något avtryck i forskningen.

Läs mer om magnetfält på sidan Kraftledningar

Högst – ICNIRP, EU, Sverige

Gränsvärdena ska begränsa den ström som fälten skapar i en människa så att det inte börjar sticka och pirra i fingrarna. Ju snabbare fälten varierar i styrka desto starkare blir strömmen och därför varierar gränsvärdena med hur snabbt variationerna sker. Ökad snabbhet gör att fler variationer sker per sekund, och antalet variationer per sekund är frekvensen som anges i Hertz (Hz). Elnätet ger fält med frekvensen 50 Hz men även en del med 150 Hz. Bildskärmar, TV-apparater, datorer, mobilladdare, spisar med induktionshäll, LED- och lågenergilampor ligger huvudsakligen inom 2000 Hz (2 kHz) och 400 000 Hz (400 kHz).

Elektriska och magnetiska fält ICNIRP, EU, Sverige1

Magnetfält µT Elektriska fält V/m
5-2000 Hz 1600-6,25
10 000-125
50 Hz från elnätet 100
5000
150 Hz från elnätet 27
1666
2 kHz - 400 kHz LED-lampor etc. 6,25-2,3
125-87

Mittemellan – Schweiz

Schweiz miljölag kräver att begränsningar av elektromagnetiska fält ska baseras på vetenskap och allmän erfarenhet.5 Därför har Schweiz en försiktighetsgräns för magnetfält som gäller för kraftledningar, transformatorstationer, ställverk och järnväg.6 För övrigt gäller ICNIRPs gränsvärden för elektriska och magnetiska fält.

Magnetfält Schweiz

Magnetfält µT
16 Hz och 50 Hz 1

Mittemellan – försiktighetsprincipen Sverige

Redan på 1990-talet började ett försiktighetsvärde på 0,2 µT tillämpas. Det höjdes sedan till 0,4 µT efter den tongivande forskningen då Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning klassade magnetfält som "möjligen cancerframkallande".11

Magnetfält försiktighetsprincipen Sverige

Magnetfält µT
3 Hz - 3000 Hz 0,4

Mittemellan – TCO

TCO-normen för bildskärmar togs fram för att minska de elektromagnetiska fälten kring bildskärmar och bygger på vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt 1992. TCO är noga med att påpeka att normen inte är ett hygieniskt gränsvärde, det vill säga ett gränsvärde som skyddar mot sjukdomar och besvär.

Elektriska och magnetiska fält TCO

Magnetfält µT Elektriska fält V/m
5-2000 Hz 0,2
10
2 kHz - 400 kHz 0,025
1

Lägst – Byggnadsbiologerna

Högsta graden av försiktighet är den nivå som skapas av naturliga källor eller den lägsta som vanligen påträffas i vårt tekniskt utvecklade samhälle. Gränsvärdena gäller upp till 50 Hz och för högre frekvenser anges bara att de ska utvärderas mer kritiskt. Naturen är måttstocken och Byggnadsbiologerna har därför gjort en uppskattning av naturens egna varierande magnetfält, alltså inte de statiska som kompassen visar.9

Elektriska och magnetiska fält Byggnadsbiologerna sovrum
Upp till 50 Hz
Magnetfält µT Elektriska fält V/m
Ej avvikande mindre än 0,02 1
Svagt avvikande 0,02-0,1 1-5
Starkt avvikande 0,1-0,5 5-50
Extremt avvikande mer än 0,5 mer än 50
Naturens fält 0,000 000 2 0,0001