Ö

Elöverkänslighet, elallergi

Elöverkänslighet visar sig oftast som en karaktäristisk samling symtom som omkring 1960 fick namnet mikrovågssyndromet eftersom de orsakades av mikrovågsstrålning från radarstationer.1 När även de som arbetade framför bildskärmar på 1980-talet fick dessa symtom blev det vardagliga namnet elallergi.

Symtom

De vanligaste symtomen kommer från nervsystemet.

Behandling

Inget har fungerat bättre än elsanering.

Hur många är elöverkänsliga?

Så här vanligt är elöverkänslighet.

Debatt och bevis

En del menar att elöverkänslighet inte finns och är inbillning.

Symtom

Till elektromagnetiska fält, EMF, räknas inte bara fält från elledningar och elektriska apparater utan även radio- och mikrovågor från trådlös teknik, till exempel mobilstrålning och wifi-strålning. Fälten kan nå varje cell och del i kroppen så i princip kan symtom uppstå var som helst, men de brukar först visa sig som trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och sömnstörningar, det vill säga störningar i centrala nervsystemet (tabell 1). Vartefter exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF) fortsätter ökar besvär med andning, hjärta, kärl och matsmältning.

Under 1980-talet gjorde datorerna sitt intåg på kontoren och många som arbetade vid bildskärm fick besvär. Ofta utvecklades känsligheten även för andra elektriska apparater och lysrör. I allmänhetens ögon hade elallergi uppstått. De drabbade personerna led också av de ovan uppräknade besvären men diskussionen kom mest att handla om de hudförändringar som uppstod. Förändringarna var tidigare okända och påminner mest om skador av ultraviolett strålning och röntgen.2

Besvären är högst varierande från person till person men följer ändå ett karaktäristiskt mönster.3 De kan uppstå omedelbart eller med fördröjning. Ofta har erfarenheter under lång tid lett till insikten hos den elöverkänslige att besvären är kopplade till elektromagnetiska fält.

Elöverkänsliga reagerar på elektriska och magnetiska fält helt enligt grunderna i elläran och får mest besvär av de elektriska apparater som avger snabbt varierande magnetiska eller elektriska fält. Det vill säga de som skapar starkast ström i våra kroppar, till exempel bildskärmar, datorer, lågenergilampor (tabell 2) och numera även LED-lampor. Många faktorer har föreslagits som orsak till elöverkänslighet, men inga förutom EMF och metallförgiftning har klarat en konfrontation med verkligheten.

Vanliga symtom
Besvär Elöverkänsliga
Andel i %
Ej elöverkänsliga
Andel i %
Hetta eller brännande känsla i huden 27 2,0
Klåda, sveda i ögonen 22 7,5
Trötthet 52 34
Tung i huvudet 27 11
Huvudvärk 24 12
Illamående, yrsel 8,7 3,4
Koncentrations-
svårigheter
25 5,9

Tabell 1. Andel personer som minst en gång per vecka haft nedanstående besvär. Källa: Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2001.

De vanligaste symtomen på elöverkänslighet är inte unika, bara vanligare bland elöverkänsliga än bland befolkningen i övrigt. Enligt en läkargrupp i Bamberg som studerat påverkan av trådlös teknik är däremot kombinationen av symtom karaktäristisk.3 De har också en längre lista med symtom.4 Att de bygger sina rön på radiofrekvent strålning från trådlös teknik spelar mindre roll då symtomen i stort sett är lika vid exponering för elektriska och magnetiska fält och radio- och mikrovågor. De vågorna består ju av elektriska och magnetiska fält.

Utlösande faktor

Andel i %
Bildskärmar datorer 68
Amalgam 48
Lysrör lågenergilampor 45
Kontorsmaskiner 21
TV-apparater 20
Mobiltelefoner 18
Trådlösa telefoner 15
Kemikalier 14
Högspänningsledningar
14
Ger besvär nu

Andel i %
Bildskärmar datorer 92
Lysrör lågenergilampor 90
Mobiltelefoner 84
Trådlösa telefoner 82
Mobilmaster 67
Högspänningsledningar 66
Tågresor 52
Digital-TV-box 35
Fjärravlästa elmätare 18

Tabell 2. Det som utlöste elöverkänsligheten är ofta det som ger mest besvär även i framtiden.5

Behandling

Inget fungerar bättre än reducering av elektriska och magnetiska fält och radio- samt mikrovågor. Det vill säga undvika källorna, elsanera och avskärma strålningen.

1966 rekommenderade Occupational Health Research Institute of the Academy of Medical Sciences of the USSR att personer som uppvisar symtom på mikrovågssjukan flyttas till arbete utan mikrovågsbestrålning och eventuellt skickas till vilohem.6 1996 presenterade Socialstyrelsen en redovisning av hälsoeffekter efter elsanering i bostäder. Socialstyrelsen skriver att "de flesta som genomfört åtgärder upplever att deras besvär minskat kraftigt vid vistelse i bostaden efter åtgärderna".7 I en schweizisk undersökning svarade 69 av 100 av de läkare som hade erfarenhet av att behandla elöverkänsliga, att de i första hand förebygger genom att patienten undviker att utsätta sig för elektriska och magnetiska fält eller strålning.8

Behandlingens effektivitet

Andel i %
Minskad exponering för elektromag-
netiska fält (elsanering)
77
Dental sanering 44,1
Näringsterapi / kosttillskott 37,8
Andra behandlingar 28,6
B-12-injektioner 21,4
Homeopati 17,8
Massage 12,9
Akupunktur 12,6
Inte behandlats 12,6
Kiropraktik / naprapati 7,4
Inget har hjälpt 7,3
Läkemedelsbehandling 5,7
Energi- / frekvensmedicin 5,6
Sjukgymnastik 5,5
Kognitiv terapi
(psykologisk behandling)
2,3

Tabell 3. Behandlingar som förbättrat hälsan hos elöverkänsliga.9 Dental sanering fungerar därför att kroppen kan tåla mer EMF om övriga belastningar elimineras. Metallförgiftningar av tandlagningar, främst kvicksilver från amalgam, utgör en stor belastning.

Förekomst

Beroende på hur frågan formulerats betraktar sig var 30:e till var 6:e person som elöverkänslig. Några läkarundersökningar av befolkningen med mikrovågssyndromet eller EURPAEM:s riktlinjer som mall har aldrig gjorts.

I en undersökning från 1998 om elöverkänslighet i Kalifornien, svarade 3,2% av de tillfrågade att de var "allergiska eller mycket känsliga" för elektriska apparater.10

I Miljöhälsorapport 1998, som gjordes av Miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset och omfattade Stockholms län, var det 1,5 % av de svarande som ansåg att de var elöverkänsliga.

I Miljöhälsorapport 2001 presenterade Socialstyrelsen resultaten från Nationella miljöhälsoenkäten 1999 (NMHE 99), som behandlar åldrarna 19-81 år och gäller hela landet. Där hade andelen elöverkänsliga ökat till 3,1 %, vilket innebär att 200 000 vuxna betraktar sig som känsliga, överkänsliga eller allergiska mot EMF. Miljöhälsorapport 2009 redovisar 3,2 % elöverkänsliga.

Taiwan har den största andelen elöverkänsliga med 13,3 procent av befolkningen11 (diagram 1).

Hur många är elöverkänsliga?

Diagram förekomst av elöverkänslighet

Diagram 1. Andel i procent av befolkningen som betraktar sig vara "känsliga, överkänsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält". Källor: Socialstyrelsens miljöhälsorapporter.
Elöverkänslighet är tydligen vanligare i Taiwan där 13,3 procent av befolkningen anser sig vara "allergiska eller mycket känsliga för att vara nära någon form av EMF". Intervjuerna i Taiwan gjordes 2007 och studien publicerades 2011.

Som man frågar får man svar

Hur frågan ställs har avgörande betydelse för hur många elöverkänsliga som undersökningen redovisar. För att de tillfrågade ska svara ja på en fråga som "är du elöverkänslig" krävs att personen betraktar sig som elöverkänslig eller elallergiker. Troligast genom att symtomen har nått en besvärande nivå. En fråga som "besväras du av elektromagnetisk strålning" kräver kunskap om teknik och strålning som inte alla har.

I april 2005 disputerade Frida Eek (född Carlsson) på Yrkes- och Miljömedicin i Lund med avhandlingen Subjective annoyance attributed to electricity and smells. Den bygger bland annat på enkätsvar från 13 600 skåningar under åren 1999-2000. Sammanlagt 16 procent svarade då att de under de senaste 14 dagarna haft besvär av lysrörsljus, bildskärm eller annan elektrisk utrustning.12 Att jämföra med Nationella miljöhälsoenkätens 3,1 procent elallergiker vid samma tid. I 2004 års undersökning från Bundesamt für Strahlenschutz, BfS, fick de intervjuade gradera om besvären var svåra eller svaga. Då svarade drygt 40 procent att deras hälsa påverkas mer eller mindre av strålning från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor (diagram 2).13

Betydelsen av frågans formulering

Diagram Betydelsen av frågans formulering

Diagram 2. Andel i procent av de tillfrågade.
Elallergisk Nationella miljöhälsoenkäten 1999 / Miljöhälsorapport 2001: "Är Du känslig / överkänslig eller allergisk mot elektriska eller magnetiska fält?"
Besvär Carlsson år 1999-2000: "Har du de senaste 14 dagarna känt besvär som du förknippar med / lysrörsljus / bildskärm / annan elektrisk utrustning?"
Graderat BfS år 2004: "Nu vill jag gärna veta, om och hur starkt, ni känner att er hälsa påverkas av elektromagnetiska fält från mobilsändare, mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller andra källor?" Därefter fick den intervjuade välja mellan starkt, ganska starkt och lite.

Visste de intervjuade personerna i Miljöhälsorapport 2001 vad elektriska eller magnetiska fält är och var de finns? Var man tvungen att vara elallergiker för att svara ja? Miljömedicin i Lund fick vid samma tid ett helt annat resultat när tekniska och andra begrepp utelämnades. Högst andel påverkade fick BfS med en fråga med exempel och möjlighet att gradera svaret.

Debatt och bevis

Elöverkänslighetens vara eller icke vara är ingen isolerad vetenskaplig fråga utan har en avgörande betydelse för hur vi använder och hanterar elektriska fält, magnetfält och radiovågor. För Sveriges regering är saken klar, vår användning av el och trådlös teknik är riskfri.14

Världshälsoorganisationen WHO sätter in gränsvärdena i sitt politiska sammanhang när de skriver att ett biologiskt tillvägagångssätt för att ta fram gränsvärden är otillbörligt eftersom det inte bara kan hindra den tekniska utvecklingen utan också är oacceptabelt på grund av förlusten av de fördelar tekniken för med sig.15 I sitt EMF-projekt för gränsvärden samarbetar WHO med bland andra den västliga försvarsalliansen NATO och Internationella arbetsorganisationen ILO som till hälften består av representanter för regeringar, en fjärdedel för fackföreningar och en fjärdedel för industrin.16 Det politiska inflytandet är alltså betydande. ICNIRP utformar sedan gränsvärden inom WHO:s ramar. Inom dem passar skydd mot akuta effekter som kan betraktas som olyckor medan sjukdomar lämnas utanför. Elöverkänslighet blir då ett bevis på att gränsvärdena inte fungerar som allmänheten förväntar sig.17

Frågan berör hela allmänheten och särskilt de 16 procent som de senaste 14 dagarna haft besvär av bildskärmar eller lysrör12 och de 42 procent av befolkningen som har angett minst ett besvär de anser orsakas av trådlös teknik och elektriska apparater13. Vilka bevis, eller evidens som det heter på fint språk, som krävs för att acceptera existensen av elöverkänslighet beror på om man vill ha en absolut kunskap eller bara praktiskt kunna hantera ett problem.18 Därmed kan debatten starta och elöverkänsliga användas som slagträ.

Elöverkänslighet som en inlärd reflex har ofta framförts som orsak och då som en nocebo-effekt där negativa förväntningar utlöser eller förvärrar symtomen.19 Tillsammans med blindtester där elöverkänsliga ska avgöra om fälten är på eller av och en sedan länge beskriven symtombild och olika behandlingars effektivitet har detta varit huvudlinjerna i debatten om hälsorisker med elektromagnetiska fält. Men vad bevisar argumenten?

Nocebo-effekten används som bevis på att elöverkänslighet inte  finns i den verkliga världen. Under tester har försökspersonerna fått besvär när fälten inte varit på. Nocebo-effekten har sin grund i klassisk betingning eller pavlovsk betingning efter dess ryska upptäckare Pavlov. Han ringde i en klocka strax innan hundarna i försöken fick mat. Efter att detta upprepats ett antal gånger började hundarna utsöndra saliv redan när klockan ringde. Hundarna hade lärt sig att klockringningen betydde mat. Salivutsöndringen är annars en medfödd reflex som framkallas av synen av mat. Om klockan ringer ett flertal gånger och hundarna inte får mat avtar reflexen.20 Nocebo-effekten kräver alltså erfarenhet för att läras in och upprepad erfarenhet för att bestå och visar därmed ett samband mellan elöverkänslighet och elektromagnetiska fält. Nocebo-effekten och dess positiva motsvarighet placebo-effekten är omdiskuterad men finns åtminstone i vissa fall.

Folkhälsomyndigheten skriver att "i experimentella studier har dock varken friska personer eller personer som rapporterar elöverkänslighet kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade eller inte".21 De experimentella studier som avses när försökspersonerna inte kunde avgöra när de var exponerade för någon form av elektromagnetiska fält är blindtester. Men om nocebo-effekten finns, hur skiljer försökspersonerna på symtom som orsakas av nocebo respektive elektromagnetiska fält? Förutsättningarna för att en sådan test ska lyckas beror helt på hur den är upplagd.22

Istället för förslag på diverse psykologiska förklaringar kan man testa olika åtgärder som kan tänkas förbättra hälsan hos elöverkänsliga. Då har man tillämpat den hypotetiskt deduktiva metoden för att på vetenskaplig väg lösa ett problem.23 Tabell 3 med olika behandlingars effektivitet är ett exempel på det. Elsanering vann klart och elektromagnetiska fält är då med stor sannolikhet också orsaken.

Men WHO skriver inte bara att gränsvärdena inte ska kunna hindra den tekniska utvecklingen. De skriver också att elektrisk ström finns naturligt i kroppen och är en väsentlig del av normala kroppsfunktioner. Alla nerver skickar signaler genom att sända elektriska impulser. De flesta biokemiska reaktioner, från dem som hör samman med matsmältning till dem som är inblandade i hjärnans aktivitet, använder elektriska processer.24 Vågbrytaren tycker inte att det är något konstigt om elektromagnetiska fält kan störa kroppens elektricitet. Fälten kan skapa el och el kan skapa fälten.25 Det är grundläggande fysik som bevisas varje gång vi tänder en lampa. Denna hemsida handlar om vad som händer när kroppens processer störs.

Forskning

Biologiska effekter, fortplantning, långtidsstudier och hur forskning går till.

Väst möter Öst

Kampen om gränsvärdena.

Symtomrapport

Berätta för politiker och myndigheter vilka symtom du har.

Instruktionsbok

EUROPAEM – Riktlinjer för att förebygga, diagnostisera och behandla EMF-relaterad ohälsa.

Ordförklaringar

Mikrovågssyndromet
Syndrom är en karaktäristisk samling symtom som pekar mot en viss diagnos eller orsak.
Mikrovågssjukan
Kroppen fungerar inte på normalt sätt på grunda av radio- eller mikrovågor.
Elallergi
Folklig benämning på elöverkänslighet och mikrovågssjukan men som har elektriska och magnetiska fält från elektriska apparater och elnätet som utgångspunkt. Inom medicinen krävs det att immunförsvaret bildar antikroppar mot ett ämne för att det ska kallas allergi. Det sker inte vid elallergi och därför är det ur medicinsk synvinkel fel att kalla det allergi.
Bildskärmssjuka
Elöverkänslighet när bildskärmar anges som orsak. När datorer med bildskärmar introducerades på kontoren var dessa av den tjocka typen som inte bara spred elektriska och magnetiska fält som smutsig el utan även kraftiga statiska elektriska fält som  orsakade hudirritation. Kemikalier i bildskärmarna, främst flamskyddsmedel i plasten, antas samverka eller förstärka symtomen.